กรมทะเลชายฝั่ง เตรียมจัดงานวันป่าชายเลนแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566 พร้อมเชิญชวนปชช.ร่วมปลูกป่าชายเลน สร้างคาร์บอนเครดิต ลดวิกฤติโลกร้อน

วันที่ 24 พฤษภาคม 2566 นายอภิชัย เอกวนากุล รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รักษาราชการแทนอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (รรท.อทช.) กล่าวว่า ป่าชายเลนเป็นองค์ประกอบที่สำคัญอย่างยิ่งของชายฝั่งทะเล และนับเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่ามหาศาลทั้งทางด้านเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมของประเทศ อีกทั้งเป็นระบบนิเวศที่มีลักษณะพิเศษหลายอย่าง เพราะเป็นแหล่งที่อุดมไปด้วยพรรณไม้นานาชนิดที่มี ใบ ดอก และผลสวยงาม แปลกตา อีกทั้งยังเป็นแหล่งที่มีทั้งสัตว์น้ำและสัตว์บกโดยเฉพาะนกชนิดต่างๆ อาศัยอยู่มากมาย ทำให้ป่าชายเลนเป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจ รวมถึงเป็นแหล่งศึกษาหาความรู้ทางธรรมชาติ และสิ่งสำคัญไม้ในป่าชายเลนมีอัตราการสังเคราะห์แสงสูง จึงสามารถช่วยลดปริมาณก๊าชคาร์บอนไดออกไซด์ และเพิ่มปริมาณออกซิเจน ทำให้อากาศสดชื่นเหมาะแก่การพักผ่อน นอกจากนี้ ป่าชายเลนยังช่วยรักษาความสมดุลของระบบนิเวศชายฝั่ง โดยเฉพาะหญ้าทะเลและปะการัง อีกทั้งรักษาความสมดุลของธาตุอาหาร น้ำทะเล และชายฝั่ง ซึ่งจะส่งผลต่อความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรประมงอีกด้วย


ด้วยคุณประโยชน์มากมายของป่าชายเลน พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงมีพระราชดำรัสเกี่ยวกับป่าชายเลนเป็นครั้งแรก เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2534 ส่งผลให้ทุกภาคส่วนร่วมกันอนุรักษ์ป่าชายเลนมาอย่างต่อเนื่อง ต่อมาคณะรัฐมนตรีจึงมีมติเห็นชอบให้วันที่ 10 พฤษภาคมของทุกปี เป็น “วันป่าชายเลนแห่งชาติ” จวบจนปัจจุบัน และในปีนี้ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) กำหนดจัดกิจกรรม “งานวันป่าชายเลนแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566” ขึ้น ภายใต้คำขวัญ “ป่าชายเลนชุมชน คนดูแลป่า พัฒนาเศรษฐกิจ สร้างคาร์บอนเครดิต ลดวิกฤติโลกร้อน” ในวันเสาร์ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ บ้านน้ำร้อน หมู่ 3 ตำบลห้วยน้ำขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ โดยมีนายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยกับการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน รวมทั้งเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้เห็นถึงความสำคัญและคุณค่าของป่าชายเลนทั้งทางตรงและทางอ้อม เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ทุกคนในชาติ เช่น การสร้างรายได้แก่ชุมชนชายฝั่งจากการปลูกป่าเพื่อประโยชน์จากคาร์บอนเครดิต การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในป่าชายเลน ทั้งนี้ ภายในงานจะมีการมอบหนังสืออนุมัติโครงการป่าชายเลน สำหรับชุมชน แก่ผู้แทนชุมชน จำนวน 14 ชุมชน กิจกรรมปลูกป่าชายเลน และกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ รวมถึงมีการไลฟ์สดบรรยากาศการจัดกิจกรรมผ่านเฟซบุ๊กของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และในโอกาสนี้ ตนขอเชิญชวนพี่น้องชาวจังหวัดกระบี่ และจังหวัดใกล้เคียง หรือผู้ที่สนใจ เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว เพื่อร่วมกันแสดงออกถึงพลังในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าชายเลน นอกจากนี้ หากท่านใดสนใจต้องการนำพันธุ์กล้าไม้ป่าชายเลนไปปลูก สามารถติดต่อขอรับได้ที่สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 1 – 10 ตามวันและเวลาราชการ…แล้วพบกันครับ “นายอภิชัย รรท.อทช. กล่าวทิ้งท้าย”

Related posts