คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. ร่วมแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าแพทย์เชียงใหม่ ในงานแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าแพทย์เชียงใหม่ ที่ได้รับรางวัล ในโอกาสพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 57

ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ)นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. ร่วมแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าแพทย์เชียงใหม่ ในงานแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าแพทย์เชียงใหม่ ที่ได้รับรางวัล ในโอกาสพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 57 ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดโดยสมาคมศิษย์เก่าแพทย์เชียงใหม่ ให้แก่ศิษย์เก่าแพทย์เชียงใหม่ ดังนี้

– ผู้ได้รับพระราชทานปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาแพทยศาสตร์ ประจำปี 2565
ศ.คลินิก นพ.นิเวศน์ นันทจิต พชม.11

– ผู้ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นศาสตรจารย์เกียรติคุณ
1. ศ.นพ.วรวิทย์ เลาห์เรณู พชม.18 สาขาวิชาโรคข้อและรูมาติสซั่ม
2. ศ.นพ.ธีระ ทองสง พชม.18 สาขาวิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา (เวชศาสตร์มารดาและทารก)
3. ศ.นพ.จตุพล ศรีสมบูรณ์ พชม. 20 สาขาวิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา (มะเร็งวิทยานรีเวช)

– ผู้ได้รับคัดเลือกให้เป็นนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดีเด่น ประจำปี 2565 โดยสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่
1. ศ.นพ.อภิวัฒน์ มุทิรางกูร พชม.24 สาขาวิชาการ
2. ผศ.นพ.นเรนทร์ โชติรสนิรมิต พชม.30 สาขาบริหารองค์กร

เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2566 ณ สมาคมศิษย์เก่าแพทย์เชียงใหม่ ชั้น 1 อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์ มช.

ภาพ / ข่าว : กลุ่มงานสื่อสารองค์กร
งานประชาสัมพันธ์
คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Related posts