ประชุมการรายงานข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.3) ผ่านระบบ ปพ.3 ออนไลน์

วันจันทร์ที่ 23 มกราคม 256๖ เวลา 08.00 น. นายปริวัฒน์ วรรณกลาง อธิการบดีมหาวิทยาลัย
การกีฬาแห่งชาติ เป็นประธานในการประชุมรายงานข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.3) ผ่านระบบ ปพ.3 ออนไลน์ ณ ห้องประชุมพลบดี 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

โดยมีบุคลากรกองส่งเสริมวิชาการโรงเรียนกีฬา บุคลากรโรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี และบุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม เพื่อพิจารณาการจัดทำแนวปฏิบัติการดำเนินการรายงาน ตรวจสอบ และจัดเก็บแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.3) แบบออนไลน์

Related posts