#ขอเชิญร่วมพิธีเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ในรัชกาลที่ 9 และ ประชุมวิชาการ กองทุนหมอเจ้าฟ้า

ขอเชิญร่วมพิธีเทิดพระเกียรติ
สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ในรัชกาลที่ 9
และ ประชุมวิชาการ กองทุนหมอเจ้าฟ้า

วันศุกร์ที่ 23 กันยายน 2565
เวลา 09.00 – 16.00 น.
ณ ห้องประชุมชั้น 15 อาคารเฉลิมพระบารมี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

– เวลา 09.00 – 09.45 น. ลงทะเบียน
ชั้น 15 อาคารเฉลิมพระบารมี
เวลา 09.45 – 11.00 น. พิธีเทิดพระเกียรติฯ และพิธีเปิด
– ประธานในพิธี จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย
(อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
– ประธานคณะกรรมการดำเนินงานฯ กล่าวรายงาน
(รองศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ศุภนิมิต ทีฆชุณหเถียร)
– ประธานในพิธีกล่าวเปิด และสดุดีพระเกียรติคุณสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ในรัชกาลที่ 9
(อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
– เทิดพระเกียรติผ่านบทร้อยกรอง
พิธีมอบโล่เกียรติยศ และทุน “กองทุนหมอเจ้าฟ้า ”
– ฉายวีดิทัศน์ และมอบโล่ศิษย์เก่าดีเด่น สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
– มอบทุนการศึกษา “กองทุนหมอเจ้าฟ้า ๒” คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


ในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวง นราธิวาส ราชนครินทร์ แก่นักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
– มอบโล่และเกียรติบัตร ขอบคุณหน่วยงานที่บริจาคโลหิตให้แก่คณะแพทยศาสตร์
– มอบรางวัล “ศาสตราจารย์ นายแพทย์บุญสม มาร์ติน”

เวลา 13.00 – 16.00 น. ประชุมวิชาการกองทุนหมอเจ้าฟ้า

Related posts