#พิธีเปิดประชุมเชิงปฏิบัติการ “บทบาททางการทูตเพื่อความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม” . .

เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2565 ศาสตราจารย์ ดร.นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “บทบาททางการทูตกับความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม” (Diplomacy and International Partnership on Higher Education, Science, Research and Innovation)

ศาสตราจารย์คลินิก นพ.นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับฯ โดยผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ประกอบไปด้วยผู้บริหารในสังกัดกระทรว อว., เจ้าหน้าที่จากสถานเอกอัครราชทูตฯ ประจำประเทศไทย และผู้แทนจากหน่วยงานพันธมิตรกว่า 120 คน ณ NSP Rice Grain Auditorium อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ จ.เชียงใหม่

การประชุมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้หน่วยงานในสังกัด อว. ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาด้าน อววน. และนโยบายการดำเนินความร่วมมือระหว่างประเทศ ส่งเสริมเครือข่ายความร่วมมือด้าน อววน. ในระดับนานาชาติจากผู้แทนจากสถานเอกอัครราชทูตประเทศต่าง ๆ ที่ประจำในประเทศไทย ในการเข้าถึงองค์ความรู้ใหม่และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการเพื่อนำไปสู่การพัฒนาในสาขาต่าง ๆ รวมไปถึงการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้ปฏิบัติงานด้านความร่วมมือระดับประเทศกับเจ้าหน้าที่ทางการทูตจากสถานเอกอัครราชทูตฯ ประจำประเทศไทย

Related posts