#พิธีมอบเสื้อสูทเชิดชูเกียรติผู้นำองค์กรนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 . .

เมื่อวันจันทร์ที่ 20 มิถุนายน 2565 ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประธานในพิธีมอบเสื้อสูทเชิดชูเกียรติผู้นำองค์กรนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 และกล่าวให้โอวาท แก่ผู้นำองค์กรนักศึกษาที่ดำรงตำแหน่งกรรมการองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจในการทำงานแก่ผู้นำองค์กรนักศึกษา ให้เกิดความภาคภูมิใจในภาระหน้าที่ของการเป็นผู้นำนักศึกษา อีกทั้งยังเป็นเกียรติประวัติแก่นักศึกษาและเป็นตัวอย่างที่ดีให้แก่นักศึกษา ตลอดจนมีส่วนร่วมในการพัฒนากิจกรรมนักศึกษาให้เจริญก้าวหน้า โดยมี รองศาสตราจารย์ นพ.อำนาจ อยู่สุข รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวรายงาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมในพิธีฯ ณ ห้องประชุมบัวเรศ คำทอง ชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย

Related posts