# #สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนนวมินทราชูทิศมัชฌิมประชุมคณะกรรมการ#

มื่อเวลา 9:00 น. วันพุธที่ 15 มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุมสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อาคารจอมปราชญ์ทัศนา นายวิวัฒน์ อนิวรรตกูล. นายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนนวมินทร์ฯ เป็นประธานในการประชุมโดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย. ว่าที่ร้อยตรีประทีป. อนันต์นาวี. อุปนายกสมาคมพร้อมคณะกรรมการครบทุกคน. ซึ่งเป็นการประชุมครั้งที่ 1/2565 โดยประธานดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุม 5 วาระคือ


ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม. ระเบียบวาระที่ 3 เริ่มสืบเนื่อง. ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องแจ้งเพื่อทราบและถือปฎิบัติระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ


นอกจากนี้หลังจากประชุมเสร็จเรียบร้อยแล้ว. ดร.ชาญณรงค์. ยาสุทธิ. ผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชูทิศ. มัชฌิมได้นำคณะกรรมการบริหารสมาคมผู้ปกครองและครูฯชมอาคารต่างๆ. ชมห้องนิทรรศการ. ห้องสมุด ห้องเกียรติยศและ ชมแปลงสาธิตปฏิบัติการเกษตรกรรมของนักเรียน ซึ่งคณะกรรมการชื่นชมการบริหารงานของโรงเรียนที่ได้พัฒนาและเจริญก้าวหน้าตามลำดับ

Related posts