#โรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น “รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในจากการจัดการศึกษาของโรงเรียนกีฬา ปีการศึกษา 2564”

โรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น “รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในจากการจัดการศึกษาของโรงเรียนกีฬา ปีการศึกษา 2564” ระหว่างวันที่ 13–14 มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุมเสียงแคนดอกคูน โรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น โดยได้รับเกียรติจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในจากการจัดการศึกษาของโรงเรียนกีฬา สังกัดมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ จำนวน 5 ท่าน ดังนี้
1. ดร.ศุภกิจ จันทร์ตรี ประธานกรรมการประเมินฯ
2. นายชัยนาท จันทร์กัน กรรมการประเมินฯ
3. ดร.รวิวรรณ จันทร กรรมการประเมินฯ
4. นางสาวศศิธร ลีทอง กรรมการประเมินฯ
5. นางอมรรัตน์ รัตนโกเศศ กรรมการและเลขานุการประเมินฯ


โดย ดร.สมเจตร์ รอดนารายณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น กล่าวต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น ปีการศึกษา 2564 แลรับชมการแสดงของนักเรียนวงโปงลาง “กีฬาขอนแก่นออนซอนศิลป์”


ทั้งนี้คณะกรรมการผู้ประเมินได้กล่าวชี้แจงวัตถุประสงค์ของการประเมินเพื่อสร้างความเข้าใจให้กับบุคลากรโรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น และได้สัมภาษณ์ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้แทนชุมชน ผู้แทนผู้ปกครอง และผู้รับผิดชอบในแต่ละมาตรฐานทั้ง 4 มาตรฐานของโรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น ตรวจเอกสารหลักฐานประกอบการสอน การดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม พร้อมทั้งสังเกตการณ์กิจกรรมเข้าแถวหน้าเสาธง การจัดการเรียนการสอนวิชาสามัญ ตรวจเยี่ยมสภาพแวดล้อม อาคารสถานที่ สนามฝึกซ้อม และแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ภายในโรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น จากการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในจากการจัดการศึกษาของโรงเรียนกีฬากีฬาจังหวัดขอนแก่น ปีการศึกษา 2564 คณะกรรมการประเมินฯ ได้สรุปภาพรวมผลการประเมินฯ ใน 4 มาตรฐาน 24 ประเด็นพิจารณา คณะกรรมการผู้ประเมินให้โรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น อยู่ในระดับคุณภาพ ดีเลิศ ซึ่งมีจุดเด่น (ระดับคุณภาพดีเยี่ยมและดีเลิศ) ดังนี้
1. ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ
2. ผู้เรียนมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม
3. ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ และค่านิยมตามที่โรงเรียนกำหนด
4. โรงเรียนมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่สนับสนุนการบริหารจัดการ และการจัดการเรียนรู้

Related posts