#การประชุมประจำเดือนโรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 3/2565

วันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2565 เวลา 09.00 น. ดร.สมเจตร์ รอดนารายณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในการ “ประชุมประจำเดือนโรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 3/2565” ณ ห้องประชุมเสียงแคนดอกคูน โรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น

– ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย
– คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และบุคลากร ร่วมกันกล่าวประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริต คอรัปชั่น และประพฤติมิชอบ
– พิธีมอบการ์ดวันเกิดพร้อมของที่ระลึกให้กับบุคลากรที่มีวันคล้ายวันเกิดในเดือนเมษายน จำนวน 9 ท่าน ได้แก่ รองฯอภิชัย พลพิทักษ์ อ.จักรทิพย์ โพธิ์เจริญ อ.พิทักษ์ นาเรียง อ.พัชรพล สุวรรณเพ็ง อ.สาวณี พุดบุรี อ.ลักขณา โททอง อ.ฐิติกานต์ มิตรอุดม นางทองสุข แกมสิงห์ และ นายจักร์เพชร อุทธา
– คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และบุคลากร ร่วมรับชมวีดีทัศน์สรุปการดำเนินงานของโรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่นประจำเดือนเมษายน 2565


– เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ (ดร.สมเจตร์ รอดนารายณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น
1. เรื่อง โครงสร้างการปฏิบัติงาน ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565
2. เรื่อง การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ รอบคัดเลือกตัวแทนภาค 3 ณ จังหวัดขอนแก่น
3. เรื่อง จากมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ (ส่วนกลาง)
4. เรื่อง การแจ้งข้อมูลหรือสอบถามเกี่ยวกับภัยทางการเงิน กับ ธปท.
– เรื่องแจ้งจากฝ่ายบริหาร (นายอภิชัย พลพิทักษ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร)
1. เรื่อง โครงการก่อสร้างปรับปรุงลานอเนกประสงค์
2. เรื่อง การประกวดราคาจ้างเหมาประกอบอาหารสำเร็จรูปพร้อมบริการสำหรับนักเรียน (เดือนพฤษภาคม–กันยายน 2565)
– เรื่องแจ้งจากฝ่ายวิชาการ (นางรพีพร ศรีไสว รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ)
1. เรื่อง กำหนดการเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565 วันที่ 17 พฤษภาคม 2565
2. เรื่อง กำหนดส่งงาน ภาคเรียนที่ 1/2565
3. เรื่อง กำหนดส่งแผนการจัดการเรียนรู้ ภาคเรียนที่ 1/2565
4. เรื่อง การประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564
– เรื่องแจ้งจากฝ่ายพัฒนาการกีฬา (ดร.หนึ่งฤทัย สระทองเวียน รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาการกีฬา)
1. เรื่อง การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 37 “นครขอนแก่นเกมส์” รอบคัดเลือกตัวแทนภาค 3
2. เรื่อง การเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาแฮนด์บอล การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 37 “นครขอนแก่นเกมส์”
3. เรื่อง การแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 23 “สุพรรณบุรีเกมส์” ระหว่างวันที่ 2–11 กรกฎาคม 2565


– เรื่องแจ้งจากฝ่ายกิจการนักเรียน (นายจิระวัฒน์ วงษ์ชารี รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน)
1. เรื่อง กำหนดการวันปฐมนิเทศนักเรียนและประชุมผู้ปกครอง

Related posts