#โรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น เข้าร่วม “โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแนวทางดำเนินงานตามมาตรฐานการศึกษา เพื่อการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน จากการจัดการศึกษาของโรงเรียนกีฬา กิจกรรมที่ 4 คุณภาพด้านกีฬาของโรงเรียนกีฬา”

วันพุธที่ 20 เมษายน 2565 ดร.สมเจตร์ รอดนารายณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น ได้มอบหมายให้ นางสาวหนึ่งฤทัย สระทองเวียน รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาการกีฬา นายดามพ์ นาคอก ครูอันดับ คศ.1 สิบเอกจักรทิพย์ โพธิ์เจริญ ครูอันดับ คศ.1 นายกชนัฐ สิงละคร เจ้าหน้าที่วิทยาศาสตร์การกีฬา นางสาวปวีณา จัดจอหอ อาจารย์พิเศษ และนางสาวปิยธิดา ขาวดี อาจารย์พิเศษโรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น เข้าร่วมประชุม “โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแนวทางดำเนินงานตามมาตรฐานการศึกษา

เพื่อการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน จากการจัดการศึกษาของโรงเรียนกีฬา กิจกรรมที่ 4 คุณภาพด้านกีฬาของโรงเรียนกีฬา” ระหว่างวันที่ 20–22 เมษายน 2565 ณ โรงแรมรัตนชล อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี โดยกองส่งเสริมวิชาการโรงเรียนกีฬา มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

Related posts