#บุคลากร มทร.ล้านนา ได้รับคัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 64

ตามที่หนังสือกระทรวงศึกษาธิการ ได้แจ้งผลการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น สังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ๑ เมษายน ๒๕๖๕ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติและเผยแพร่เกียรติคุณของข้าราชการพลเรือนดีเด่น โดยมีบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาได้รับการคัดเลือกจากคณะอนุกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ดังนี้
๑.รองศาสตราจารย์ ดร.กัญฐณา ดิษฐ์แก้ว สังกัดคณะบริการธุรกิจและศิลปศาสตร์ ตาก


๒.รองศาสตราจารย์เดชา นาวานุเคราะห์ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร พิษณุโลก /ผู้ช่วยอธิการบดี มทร.ล้านนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาจึงขอแสดงความชื่นชม ยินดี มา ณ โอกาสนี้
➖➖➖➖➖➖➖➖
🌐 https://www.rmutl.ac.th/news/18538
➖➖➖➖➖➖➖➖
#RMUTL #ราชมงคลล้านนา #มทรล้านนา #กองประชาสัมพันธ์ #ข้าราชการพลเรือนดีเด่น

Related posts