#คณะผู้บริหารจากทั้ง 3 สถาบัน ร่วมรับฟังการนำเสนอผลการประชุม/แลกเปลี่ยนเรียนรู้กลุ่มย่อย

ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ)นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,รศ.นพ.เรืองศักดิ์ ลีธนาภรณ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และ รศ.นพ.อภิชาติ จิระวุฒิพงศ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

พร้อมคณะผู้บริหารจากทั้ง 3 สถาบัน ร่วมรับฟังการนำเสนอผลการประชุม/แลกเปลี่ยนเรียนรู้กลุ่มย่อย ด้านการวิจัยและนวัตกรรม , ด้านการศึกษา , ด้านบริหาร , และด้านบริการ/โรงพยาบาล ในการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ คณะแพทยศาสตร์ ส่วนภูมิภาค 3 สถาบัน ครั้งที่ 25 ระหว่าง มหาวิทยาลัยขอนแก่น , มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อหาแนวทางในการบริหารจัดการร่วมกันในด้านต่างๆ ( สำหรับการจัดประชุมฯ ครั้งที่ 26 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นเจ้าภาพจัด ระหว่างวันที่ 25-26 กรกฎาคม 2565 ) โดยการจัดเป็นไปตามมาตรการควบคุมโรคติดต่อของจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2565 ณ ห้องประชุม ชั้น 15 อาคารเฉลิมพระบารมี คณะแพทยศาสตร์ มช.

ภาพ / ข่าว : กลุ่มงานสื่อสารองค์กร
งานประชาสัมพันธ์
คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Related posts