#คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. เป็นประธานในพิธีแสดงความยินดีกับผู้ได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตและปริญญามหาบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2564

ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ)นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. เป็นประธานในพิธีแสดงความยินดีกับผู้ได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตและปริญญามหาบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2564 เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2565 ณ ห้องบรรยาย 0410 ชั้น 4 อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์ มช.

ภาพ / ข่าว : กลุ่มงานสื่อสารองค์กร
งานประชาสัมพันธ์
คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Related posts