#พิธีมอบใบประกาศนียบัตรหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 47

ศาสตราจารย์คลินิก นพ.นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีมอบใบประกาศนียบัตรหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 47 มอบเกียรติบัตรเรียนดีและกล่าวให้โอวาทแก่ผู้สำเร็จการศึกษา

โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ กล่าวรายงาน เพื่อผลิตผู้ช่วยพยาบาลที่มีความรู้ ทักษะ และความสามารถ ให้สามารถร่วมทำงานเป็นทีมกับพยาบาลวิชาชีพ ให้การดูแลขั้นพื้นฐานช่วยเหลือดูแลผู้ป่วยภายใต้การควบคุมของพยาบาลวิชาชีพ เพิ่มกำลังและขีดความสามารถในการดูแลผู้ป่วยของโรงพยาบาลภาครัฐและเอกชนหรือสถานประกอบการด้านสุขภาพทั่วประเทศ พร้อมด้วยคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ตลอดจนผู้ปกครองและญาติ ร่วมแสดงความยินดี ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 2 และลานด้านหน้าอาคารเรียน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันศุกร์ที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2565

Related posts