#การเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลยูนิเวอร์ซิตี้ลีก (รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ) ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 3-12 เมษายน 2565 ณ สนามกีฬากลางมหาวิทยาลัย

การเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลยูนิเวอร์ซิตี้ลีก (รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ) ครั้งที่ 1

ระหว่างวันที่  3-12  เมษายน  2565

ณ สนามกีฬากลางมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และสนามฟุตบอล อัลไพน์กอล์ฟรีสอร์ท เชียงใหม่

**************************************

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส่งผลกระทบในวงกว้างต่อการจัดกิจกรรมนักศึกษา โดยเฉพาะกิจกรรมกลางแจ้งในพื้นที่ชุมนุมหรือพื้นที่ที่มีคนรวมกันจำนวนมาก รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  จึงมีนโยบายในการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมของนิสิต นักศึกษา โดยให้ความสำคัญกับการฟื้นฟูกิจกรรมด้านการกีฬาระหว่างสถาบันอุดมศึกษา ทั้งนี้ทางสำนักงานปลัดกระทรวงฯ(สป.อว.) ได้นำเสนอนโยบายในการใช้กีฬาเป็นแผนฟื้นฟูประเทศหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา(COVID-19) รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนการทำงานร่วมกัน การสร้างความสามัคคีและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวัฒนธรรมของสถาบันอุดมศึกษาที่สอดคล้องกับบริบทและสภาพการณ์ในปัจจุบัน ต่อที่ประชุมคณะกรรมการประสานงานกิจการนิสิตนักศึกษา และที่ประชุมคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย

โดยที่ประชุมฯดังกล่าวมีมติมอบหมายให้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลยูนิเวอร์ซิตี้ลีก (รอชิงชนะเลิศระดับประเทศ) ครั้งที่ 1 มีทีมผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมการแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศจากสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ   จำนวน 24 สถาบัน/ทีม  ได้แก่

ทีมที่ผ่านการคัดเลือกในรอบคัดเลือกทั้ง 5 ภูมิภาค จำนวน 23 ทีมัวแทนของแต่ละภาค จำนวน 23 ทีม และทีมเจ้าภาพมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 1 ทีม รวม 24 เข้าทำการแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ โดยมีภูมิภาคที่ได้ดำเนินการจัดการแข่งขันรอบคัดเลือกเรียบร้อยแล้ว  จำนวน  3  ภูมิภาค  ได้แก่

ภาคเหนือ เจ้าภาพมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร  มีสถาบันที่ผ่านการคัดเลือกได้เป็นตัวแทน  จำนวน  4  สถาบัน  ได้แก่  มรภ.อุตรดิตถ์ , มรภ.นครสวรรค์ , มรภ.กำแพงเพชร และ มรภ.เชียงราย
ภาคใต้  เจ้าภาพมหาวิทยาลัยทักษิณ  มีสถาบันที่ผ่านการคัดเลือกได้เป็นตัวแทน  ได้แก่  ม.นราธิวาสราชนครินทร์ , มรภ.ยะลา และ ม.ทักษิณ
กรุงเทพมหานคร  เจ้าภาพมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  มีสถาบันที่ผ่านการคัดเลือกได้เป็นตัวแทน  ได้แก่  ม.ธรรมศาสตร์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , มรภ.จันทรเกษม , ม.ทร.พระนคร , ม.นอร์ทกรุงเทพ และ
ม.กรุงเทพธนบุรี

และภูมิภาคที่กำลังจะดำเนินการจัดการแข่งขัน  จำนวน  2  ภูมิภาค  ได้แก่

ภาคกลาง  เจ้าภาพมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี  จะจัดการแข่งขันระหว่างวันที่ 22-25 กุมภาพันธ์ 2565
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  เจ้าภาพมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  จะจัดการแข่งขันระหว่างวันที่ 7-10 มีนาคม 2565

รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ  ซึ่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน  กำหนดจัดการแข่งขันระหว่างวันที่  3-12  เมษายน  2565  ณ  สนามกีฬากลางมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  และสนามฟุตบอล  อัลไพน์กอล์ฟ รีสอร์ท เชียงใหม่

กำหนดวันประชุมจับฉลากแบ่งสาย (รอบชิงชนะเลิศ)  เบื้องต้นที่ประชุมคณะกรรมการจัดการแข่งขันฯ ได้กำหนดจัดการประชุมจับฉลากแบ่งสายการแข่งขันในรอบชิงชนะเลศ  ในวันพุธที่  16  มีนาคม  2565  ณ  สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  โดยให้เรียนเชิญผู้แทนของกระทรวงการอุดมศึกษาฯ หรือสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาฯ เป็นประธานในการประชุมจับฉลากแบ่งสายดังกล่าว

พิธีเปิดการแข่งขันมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้กำหนดให้มีพิธีเปิดการแข่งขันในวันที่  3  เมษายน  2565  โดยจะเรียนเชิญอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันดังกล่าว  และภายหลังจากเสร็จสิ้นพิธีเปิด  จะเป็นการแข่งขันฟุตบอลคู่เปิดสนาม  ของทีมฟุตบอลมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สนามที่จะใช้สำหรับทำการแข่งขัน  ได้แก่  สนามกีฬากลางมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  จำนวน 1 สนาม  (สำหรับพิธีเปิดการแข่งขัน และการแข่งขันคู่เปิดสนาม)  และสนามฟุตบอล  อัลไพน์กอล์ฟ รีสอร์ท เชียงใหม่  จำนวน  4  สนาม

สถานที่พักสำหรับนักกีฬา/เจ้าหน้าที่ และกรรมการผู้ตัดสินมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ได้วางแผนใช้อาคารหอพักนักศึกษาที่เพิ่งดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จเป็นสถานที่รองรับคณะนักกีฬา  เจ้าหน้าที่  กรรมการผู้ตัดสิน  ตลอดจนคณะกรรมการที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคน  ให้พักอาศัยอยู่ภายในอาคารหอพักนักศึกษาดังกล่าว  โดยเป็นอาคารหอพัก  4  อาคาร  จำนวนห้องพักทั้งหมด  588  ห้อง  และเป็นห้องพักปรับอากาศทั้งหมด  สามารถรองรับนักกีฬาและผู้เกี่ยวข้องกับการจัดการแข่งขันได้ทั้งหมด

รูปแบบการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ  จัดการแข่งขันออกเป็น 3 รอบ

1.รอบแรก แบ่งออกเป็น 8 สายๆละ 3 ทีม โดยวิธีจับฉลากและแข่งขันแบบพบกันหมดในแต่ละสาย

2.รอบที่สอง แข่งขันแบบแพ้คัดออก

3.รอบที่สาม (รองรองชนะเลิศและรอบชิงชนะเลิศ)แข่งขันแบบแพ้คัดออก

รางวัลการแข่งขัน

1.รางวัลที่ 1 ชนะเลิศ จำนวน 1 ทีม          ได้รับ ถ้วยรางวัล    เหรียญรางวัล เกียรติบัตร

2.รางวัลที่ 2 รองชนะเลิศ จำนวน 1 ทีม     ได้รับ   โล่เกียรติยศ   เหรียญรางวัล เกียรติบัตร

3.รางวัลที่ 3 จำนวน 2 ทีม                      ได้รับ   โล่เกียรติยศ   เหรียญรางวัล   เกียรติบัตร

Related posts