#เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ต้อนรับคณะวุฒิสภา ในการทำกิจกรรมสาธารณะประโยชน์เพื่อสังคม และกิจกรรมนันทนาการของวุฒิสภา

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) โดยสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี นำโดย นายสายสิทธิ์ เจตสิกทัต ปฏิบัติหน้าที่แทน ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาพิงคนคร พร้อมด้วย นางสาวฐิติรัตน์ ตะวันวงค์ ผู้อํานวยการสํานักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี และคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ นายพีระศักดิ์ พอจิต สมาชิกวุฒิสภา ประธานกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรม และคณะสมาชิกวุฒิสภา ในการเข้าทำกิจกรรมสาธารณะประโยชน์เพื่อสังคม และกิจกรรมนันทนาการของวุฒิสภา พร้อมเยี่ยมชมกิจกรรมต่างๆ ของเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ณ เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี

นายสายสิทธิ์ เจตสิกทัต ปฏิบัติหน้าที่แทน ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาพิงคนคร เปิดเผยว่า วุฒิสภาประสานความร่วมมือกับเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี จัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน โดยเป็นสาธารณะประโยชน์ของวุฒิสภา รวมทั้งจัดกิจกรรมนันทนาการต่างๆ เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกวุฒิสภา บุคลากรของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา และหน่วยงานต่างๆ เพื่อร่วมกันสร้างสังคมให้มีความน่าอยู่ และประชาชนมีระดับคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น พร้อมทั้งให้ความช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ตลอดจนเสริมสร้างขวัญและกำลังใจให้กับผู้ประสบสาธารณภัยด้านต่างๆ


โดยกิจกรรมอันเป็นสาธารณะประโยชน์เพื่อสังคม และกิจกรรมนันทนาการของวุฒิสภา ในครั้งนี้ ได้พบปะและให้กำลัง พร้อมมอบเครื่องมือป้องกันไฟป่า หน้ากากอนามัย ให้แก่เจ้าหน้าที่กรมอุทยานแห่งชาติ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 และมอบใบประกาศเกียรติคุณให้กับผู้ปฏิบัติงานด้านการป้องกัน และแก้ไขปัญหาไฟป่าปละหมอกควันของตำบลสุเทพ และตำบลหนองควาย ณ อาคารอเนกประสงค์ เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี


นอกจากนี้ ยังได้มอบหน้ากากอนามัย ชุด PPE แอลกอฮอล์ และอุปกรณ์จำเป็นทางการแพทย์ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลกรทางการแพทย์ ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด – 19 ให้กับโรงพยาบาลเชียงดาว และมอบอุปกรณ์กีฬาให้กับโรงเรียนชาวไทยภูเขา เพื่อนำไปใช้ในการเรียนการสอน ต่อไป

Related posts