#พร้อมคณะผู้บริหารคณะแพทยศาสตร์ มช. เยี่ยมสวัสดีปีใหม่ 2565 พร้อมแสดงความขอบคุณ รศ.พ.ต.ท. ดร.เกษมศานต์ โชติชาครพันธุ์กรรมการผู้อำนวยการใหญ่

ศ.( เชี่ยวชาญพิเศษ ) นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดี พร้อมคณะผู้บริหารคณะแพทยศาสตร์ มช. เยี่ยมสวัสดีปีใหม่ 2565 พร้อมแสดงความขอบคุณ รศ.พ.ต.ท. ดร.เกษมศานต์ โชติชาครพันธุ์กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ , คุณผาติยุทธ์ ใจสว่าง ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สำนักโทรทัศน์ , คุณพรชิต เปี่ยมศรี ผู้อำนวยการฝ่ายเลขานุการบริษัท บริษัท อสมท. จำกัด (มหาชน) ที่ช่วยประชาสัมพันธ์กิจกรรมของคณะแพทยศาสตร์ มช. ด้วยดีเสมอมา เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 ณ บริษัท อสมท. จำกัด (มหาชน) กรุงเทพมหานคร ฯ

ภาพ / ข่าว : กลุ่มงานสื่อสารองค์กร
งานประชาสัมพันธ์
คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Related posts