#”นายก ร.ต.ต.วิรัช” ประชุม พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างตามภารกิจ

วันศุกร์ที่ 28 มกราคม 2565 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก (ชั้น3)
ร.ต.ต.วิรัช โตอิ้ม นายกเทศมนตรีตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์
พร้อมด้วย นางไพลิน โตอิ้ม รองนายกเทศมนตรีฯ ,นายเสวก อินพิทักษ์ รองนายกเทศมนตรีฯ,
นายสมหมาย ขุนเพิ่ม ที่ปรึกษานากยกเทศมนตรีฯ ,นางวนารี คุ้มหุ่น ปลัดเทศบาลฯและหัวหน้าส่วนราชการ
ประชุม พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างตามภารกิจ

โดยมี ระเบียบวาระการประชุม ดังนี้
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง ที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมประจำเดือนธันวาคม 2564
(รายงานการประชุมเมื่อวันที่30 ธันวาคม2564)
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง แจ้งเพื่อทราบ/แจ้งเพื่อถือปฏิบัติ


ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานเดือนที่ผ่านมาและปัญหาอุปสรรค (ถ้ามี) เสนอแผนการดำเนินงานในเดือนมกราคม 2565 (หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล/ผอ.กองทุกกอง/หน่วยงานตรวจสอบภายใน)
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง อื่นๆ (ถ้ามี)


ภาพข่าวโดย นายภูมิภัทร จันทร์เชย

Related posts