#โรงเรียนนครสวรรค์มีมาตรการ ตรวจเข้มโควิด-19 ก่อนเข้าเรียน

เมื่อเวลา 08.00 น วันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2565 โรงเรียนนครสวรรค์ตรวจและคุมเข้ม นำโดย ดร.จงกล เดชปั้น ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ ผู้อำนวยการโรงเรียนนครสวรรค์ พร้อมคณะรองผู้อำนวยการประกอบด้วย นางธิชาพร. ยอดกัณหา. รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการดร.พะเยาว์ เหล่าเนตร. รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ สินทรัพย์และบุคคล นางวนิดา. จันทร์เขียว. รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน. นางจินตนา. พรมชัยชนะ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป ประชุมเพื่อประเมินวันต่อวันทุกเช้าเพื่อมาตรการการคุมเข้ม ในการเฝ้าระวัง ความปลอดภัยของผู้บริหาร. ครู. นักเรียนและบุคลากรจึงมีการตรวจ วัดอุณหภูมิพร้อมเจลล้างมือให้กับเด็กนักเรียนทุกคน

สำหรับนักเรียนที่สมัครใจมาเรียน On Site ทางโรงเรียนมีมาตรการ ฉีดพ่นยาทำความสะอาดห้องเรียน. นักเรียนและคณะครูใส่แมสตลอดเวลา มีโทรสายตรงจากผู้ปกครองถึงโรงเรียนเพื่อสอบถามเกี่ยวโควิด-19. การตรวจจ ATK จะส่งตรวจโดยตรงไปยังนักเรียนทุกคน ณ โดม หลังอาคาร 4
ทีมบริหารโรงเรียนนครสวรรค์ขอให้ความเชื่อมั่นกับผู้ปกครองนักเรียน. นักเรียนและชุมชน ว่าโรงเรียนจะมีมาตรการคุมเข้ม การ์ดไม่ตกเกี่ยวกับเรื่องของการดูแลนักเรียน. คณะครูบุคลากรทุกคน อย่างเต็มที่ ตาม มาตรการของ ศบค. และกระทรวงสาธารณสุข เพื่อให้เกิดความมั่นใจ กับทุกภาคส่วน

Related posts