ข่าวสังคมชาวบ้าน 11 ม.ค 65

ข่าวสังคมชาวบ้านประจำวันอังคารที่ 11 มกราคม 2565 โดยสมาคมสมาพันธ์สื่อออนไลน์ฯ

สินในน้ำ เข้าเวรรายงานครับ ……………..มาดูข้อมูลของสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จังหวัดเชียงใหม่ มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ 283 ราย โดยเป็นผู้ติดเชื้อที่เดินทางมาจากต่างพื้น ที่ 28 ราย ได้แก่จากต่างประเทศตามโปรแกรม Test & Go 12 ราย , จากกรุงเทพมหาน คร 4 ราย , ภูเก็ต 3 ราย , ชลบุรี 3 ราย , เชียงราย 2 ราย , ตาก ลำปาง แพร่ และน่าน จังหวัดละ 1 ราย อีก 255 ราย เป็นผู้ติดเชื้อในจังหวัด โดยมาจากคลัสเตอร์ร้านจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม 89 ราย ขณะนี้คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ได้มีคำสั่งปิดร้านเหล่านี้แล้ว โดยทีมควบคุมโรค ได้ลงทำการควบคุมโรค ฆ่าเชื้อ ตรวจคัดกรองเชิงรุก ค้นหากลุ่มเสี่ยงสูง กลุ่มเสี่ยงต่ำ และออกคำสั่งกักตัวผู้สัมผัสที่มีผลตรวจเป็นลบเป็นเวลา 14 วัน ……………ส่วน คลัสเตอร์อื่นๆ พบผุ้ติดเชื้อเพิ่ม 7 ราย ประกอบด้วย คลัสเตอร์ใหม่ งานปีใหม่ชนเผ่าลีซู ช่วงวันที่ 2-4 มกราคม 2565 ตำบลขี้เหล็ก อำเภอแม่แตง 5 ราย , คลัสเตอร์เดิม ตลาดเมืองใหม่ 1 ราย และคลัสเตอร์ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล 1 ราย นอกจากนี้ยังมีผู้ติดเชื้อที่อยู่ระหว่างการสอบสวนโรค และเชื่อมโยงคลัสเตอร์ 39 ราย และผู้ติดเชื้อจากการสัมผัสกับผู้ติดเชื้อรายก่อนหน้า 118 ราย ขณะที่การระบาดในครอบครัวพบเพิ่ม 2 ราย จากครอบครัวหมู่ที่ 2 ตำบลช้าง เผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ ……………นอกจากนี้จังหวัดเชียงใหม่ขอประกาศพื้นที่เสี่ยงอีก 1 แห่ง คือวัดดอนจั่น ตำบลท่าศาลา อำเภอเมืองเชียงใหม่ โดยขอให้ผู้ที่มีประวัติเดินทางไปวัดดังกล่าวระหว่างวันที่ 1-7 มกราคม 2565 ให้สังเกตอาการ 14 วัน นับจากวันที่สัมผัสเสี่ยงวันสุดท้าย หากพบมีอาการผิดปกติ ให้เข้ารับการตรวจหาเชื้อ โควิด-19 ได้ที่โรงพยาบาลทุกแห่ง อาคารเอนกประสงค์ สวนสุขภาพบ้านเด่น อำเภอเมืองเชียงใหม่ หรือที่สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่ ตั้งแต่เวลา 08.30 – 15.00 น. อย่างไรก็ตามในช่วงนี้ จังหวัดเชียงใหม่พบผู้ติดเชื้อทั้งสายพันธ์เดิม เดลต้า และสายพันธ์ใหม่ โอไมครอน เพิ่มขึ้น นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และ นาย วรวิทย์ ชัยสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ด้วยความปรารถนารถดีที่มีต่อพี่น้องประชาชน จึงขอเน้นย้ำให้พี่น้องต้องไม่ประมาท ขอให้เข้ารับการฉีดวัคซีนตามคำแนะนำ โดยเฉพาะผุ้สูงอายุ ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง และสตรีมีครรภ์ ล้างมือหลัง สัมผัสพื้นผิว และก่อนสัมผัสตัวผู้สูงอายุ ผู้ป่วย สวมหน้ากากาอนามัยเวลาพูดคุย ทั้งในและนอกบ้าน เลี่ยงสถานที่คนแออัด และอับอากาศ ไม่นัดเจอญาติพี่น้อง เพื่องฝูงหลายคคนพร้อมกัน สำหรับการจัดงานรวมกลุ่มปาร์ตี้ สังสรรค์ ในส่วนของร้านค้า สถานปรับอากาศ ต้องปฏิบัติตามมาตรการ COVID Free Settng อย่างเคร่งครัด ส่วนประชาชนต้องปฏิบัติตนเพื่อป้องกันการติดเชื้อโควิด-19 แบบครอบจักรวาล หรือมาตรการป้องกันโรคส่วนบุคคล D-M-H-T-T-A .…………..มาที่สถานศึกษาซึ่งทางคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ให้สถานศึกษาทุกประเภทขยายระยะเวลาปรับเปลี่ยนการเรียน ทการสอนจากรูปแบบการเรียนปกติ เป็นรูปแบบอื่นตามความเหมาะสม จนถึงวันที่ 16 มกราคม 2565 โดยสถาบันทุกประเภทรวมทั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และสถานที่รับเลี้ยงเด็กที่ได้ผ่านการพิจารณาอนุญาตจากคณะ กรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ให้สามารถเปิดเรียนในรูปแบบปกติได้ ปรับเปลี่ยนการเรียนการสอนจากรูปแบบการเรียนการสอนตามปกติ ให้เป็นรูปแบบอื่นตามความเหมาะสม ตั้งแต่วันที่ 4—9 มกราคม 2565 นั้น คณะกรรมการฯจึงได้มีมติในที่ประชุมเห็นควรให้ออกคำสั่งมาตรการการชะลอการเปิดเรียนของสถานศึกษาทุกประเภทในรูปแบบปกติ (On site) โดยให้โรงเรียนทุกสังกัดหรือสถาบันการศึกษาทุกประเภท รวมทั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และสถานรับเลี้ยงเด็กที่ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรการฯสามารถเปิดเรียนในรูปแบบปกติ ได้ปรับเปลี่ยนการเรียนการสอนให้เป็นรูปแบบอื่น ตามความเหมาะสม ตั้งแต่วันที่ 10-16 มกรา คม 2564 ……………สินในน้ำ …

Related posts