#กองบิน ๔๑ ร่วมถวายพระพรเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔

กองบิน ๔๑ โดย นาวาอากาศเอก ภูศิษฏ์ ทิมเกิด ผู้บังคับการกองบิน ๔๑ พร้อมด้วย รองผู้บังคับการ…

Read More

#รองอธิการบดีฯ เข้าร่วมรับฟังการรายงานผลคะแนนการประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับคณะ และระดับวิทยาเขต ปีการศึกษา 2563 ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference)

วันที่ 20 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.00 น. ดร.จารุวัฒน์ สัตยานุรักษ์ รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตเช…

Read More

#รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตเชียงใหม่ พร้อมด้วยผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนา รองคณบดี 3 คณะ หัวหน้างานทะเบียนและประมวลผล หัวหน้างานการเงินและบัญชี และหัวหน้างานพัสดุ เข้าร่วมประชุมผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference) อธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ เป็นประธาน

วันจันทร์ที่ 19 กรกฎาคม 2564 เวลา 08.30 น. ดร.จารุวัฒน์ สัตยานุรักษ์ รองอธิการบดีประจำวิทย…

Read More

#รองอธิการบดี ดร.จารุวัฒน์ สัตยานุรักษ์ ปฏิบัติการสอน วิชากลยุทธ์การบริหารจัดการพลศึกษาและกีฬา ระดับปริญญาโทชั้นปีที่2ทางออรไลน์ ระบบZoom

วันนี้ ( 17 กรกฎาคม) ดร.จารุวัฒน์ สัตยานุรักษ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประจ…

Read More

#บันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

เมื่อวันศุกร์ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 ณ ห้องสตูดิโอ อาคารประกาศก คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลั…

Read More

#ปลัด ทส. ประชุมติดตามการแก้ปัญหาที่ดินทำกิน คทช. กำชับทุกจังหวัดทั่วประเทศ เร่งดำเนินการ เพื่อให้ทันความเดือดร้อนของประชาชน

วันนี้ (16 กรกฎาคม 2564) เวลา 09.00 น. นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส…

Read More

#คณบดี พร้อมคณะผู้บริหาร คณะแพทยศาสตร์ มช.ร่วมนำเสนอวิสัยทัศน์ เป้าหมาย แผนกลยุทธ์คณะแพทยศาสตร์ มช.และทิศทางการดำเนินงานของคณะฯ ใน “ MED CMU Strategies Kickoff Townhall 2021

ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ) นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดี พร้อมคณะผู้บริหาร คณะแพทยศาสตร์ มช.ร่วมนำ…

Read More