#รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประจำวิทยาเขตเชียงใหม่ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารประจำภาคเหนือ ครั้งที่ 4/2564 ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference)

วันที่ 13 สิงหาคม 2564 ดร.จารุวัฒน์ สัตยานุรักษ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ปร…

Read More

#นายกวิรัช โตอิ้ม “ประชุมสภาเทศบาลสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564”

ร.ต.ต.วิรัช โตอิ้ม นายกเทศมนตรีตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ พร้อม…

Read More

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประชุม เรื่อง การจัดการศึกษา ปีการศึกษา 2565

วันศุกร์ที่ 6 สิงหาคม 2564 เวลา 13.30.น ดร.จารุวัฒน์ สัตยานุรักษ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยก…

Read More

#พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

เมื่อวันศุกร์ที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔ นาวาอากาศเอก ภูศิษฏ์ ทิมเกิด ผู้บังคับการกองบิน ๔๑ ร่วมพิ…

Read More

#กองบิน ๔๑ ร่วมถวายพระพรเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔

กองบิน ๔๑ โดย นาวาอากาศเอก ภูศิษฏ์ ทิมเกิด ผู้บังคับการกองบิน ๔๑ พร้อมด้วย รองผู้บังคับการ…

Read More

#รองอธิการบดีฯ เข้าร่วมรับฟังการรายงานผลคะแนนการประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับคณะ และระดับวิทยาเขต ปีการศึกษา 2563 ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference)

วันที่ 20 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.00 น. ดร.จารุวัฒน์ สัตยานุรักษ์ รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตเช…

Read More

#รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตเชียงใหม่ พร้อมด้วยผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนา รองคณบดี 3 คณะ หัวหน้างานทะเบียนและประมวลผล หัวหน้างานการเงินและบัญชี และหัวหน้างานพัสดุ เข้าร่วมประชุมผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference) อธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ เป็นประธาน

วันจันทร์ที่ 19 กรกฎาคม 2564 เวลา 08.30 น. ดร.จารุวัฒน์ สัตยานุรักษ์ รองอธิการบดีประจำวิทย…

Read More