ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดเชียงใหม่ประชุมมอบนโยบายการปฏิบัติงานแก่ข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม และคณะผู้ประนีประนอมประจำศาลจังหวัดเชียงใหม่

วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๗ เวลา ๑๔.๐๐ นาฬิกา นายวิวัฒน์ โกมลตรี ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงเชียงใหม…

Read More