#สภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ มีมติแต่งตั้งคณบดี และผู้อำนวยการสำนัก หลังแสดงวิสัยทัศน์

ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ในคราวประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 25 ม…

Read More

#รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม ” การวัดและประเมินผลทางแพทยศาสตรศึกษา และการตัดเกรดในหลักสูตรแพทยศาสตรศึกษาบัณฑิต”

รศ.พญ.ประภาพร สู่ประเสริฐ รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม ” กา…

Read More

#อบจ.นครสวรรค์ คุยกับพัฒนาฝีมือแรงงาน เตรียมบูรณาการ พัฒนาเยาวชนศูนย์ฝึกฯเข้าสู่สังคม ส่งคืนบ้าน มีคุณภาพ มีการศึกษา มีอาชีพ

เมื่อเวลา 10:00 น วันที่ 30 มีนาคมนี้ ที่ห้องประชุมบัวหลวง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรร…

Read More