#นายกไพลิน โตอิ้ม ““จัดประชาคมชุมชนตำบล เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ”

วันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2563 นางไพลิน โตอิ้ม นายกเทศมนตรีตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก อำเภอพยุหะคี…

Read More

#การประชุมและการซ้อมแผนการรับและดูแลผู้ป่วยโรคอุบัติใหม่อุบัติซ้ำ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563

รศ.นพ.ชัยวัฒน์ บำรุงกิจ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เป็นประธานในการประชุมและการ…

Read More

ม.ราชภัฏนครสวรรค์ MOU ความร่วมมือกับโรงเรียน 35 แห่ง ยกระดับคุณภาพชุมชนและการศึกษา

วันที่ 25 ธันวาคม 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ โดยสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัด…

Read More

#นายกไพลิน พร้อม ร.ต.ต.วิรัช โตอิ้ม “ทำบุญโรงงานปลาร้าจ่าวิรัช”

วันที่ 21 ธันวาคม 2563 เวลา 07.00 น. นางไพลิน โตอิ้ม นายกเทศมนตรีตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก อ.พ…

Read More

#งานเทศกาลหุ่นโคมไฟจังหวัดนครสวรรค์ ครั้งที่ 3 ภายใต้มาตรการป้องกัน COVID-19

วันที่  (24 ธันวาคม 2563) เวลา 18.00 น. นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่…

Read More