#ผลการแข่งขันฟุตบอล ” โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการกีฬาของประเทศไทย “ในระดับภูมิภาค ประจำวันพุธที่ 14 ตุลาคม 2563

ผลการแข่งขันฟุตบอล ” โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการกีฬาของประเทศไทย “ในระดับภูมิภ…

Read More

#ผบช.ภ.5เป็นประธานมอบประกาศเกียรติคุณจนท.ตร.มีผลงานดีเด่นด้านปราบปรามยาเสพติดห้วงเดือนกันยายน 63

เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2563 พล.ต.ท.ประจวบ วงศ์สุข ผบช.ภ.5 มอบประกาศเกียรติคุณให้กับข้าราชกา…

Read More

#รับมอบเกียรติบัตร และโล่รางวัลบุคคลต้นแบบ ประจำปี พ.ศ 2563 จากการคัดเลือกให้เป็นบุคคลต้นแบบ ประจำปี พ.ศ. 2563

อ.นพ.วัฒนา ขัตติพัฒนาพงษ์ นักศึกษาเก่า มช. รหัส 11 และ ผศ.นพ.สมศักดิ์ วงศ์ไวเวช เลขานุการส…

Read More

#บริจาคเงินจำนวน 100,000 บาท สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก เพื่อโครงการปรับปรุงอาคารผู้ป่วยสุจิณโณ

คุณพิทักษ์ และคุณอาภรณ์ ปลื้มพิทักษ์กุล พร้อมครอบครัว บริจาคเงินจำนวน 100,000 บาท สมทบทุนม…

Read More

#รพ.ลานนา ออกหน่วยคัดกรองตรวจโควิด-19 ร้าน Differ และ ร้านแรด ค้นหากลุ่มเสี่ยง ป้องกันการระบาดระลอกที่ 2 .

เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2563 ณ ร้านDiffer … โรงพยาบาลลานนา โดยนางจิราลักษณ์ จันทร์กระจาย หัว…

Read More

#การประชุมผู้บริหารคณะและสถาบัน สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ครั้งที่ 3/2563 ( Dean Consortium ) ร่วมกับคณบดี 7 คณะและ 1 สถาบัน

ศ.นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดี และ รศ.นพ.ณัฐพงศ์ โฆษชุณหนันท์ รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. เ…

Read More

#พิธีเปิดการแข่งขันฟุตบอล” โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการกีฬาของประเทศไทย ในระดับภูมิภาค

วันพุธที่ 14 ตุลาคม 2563 เวลา 15.00 น. พิธีเปิดการแข่งขันฟุตบอล” โครงการส่งเสริมและพ…

Read More

#กองทัพภาคที่ 3 มอบใบประกาศให้กับนายกสมาคมสมาพันธ์สื่อออนไลน์

ศูนย์เสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ กองอำรวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 กองทัพภาคที่ 3 มอ…

Read More