#ม.ราชภัฏนครสวรรค์ ลงนาม MOU ครั้งที่ 2 จัดการการเรียนการสอนนักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลฯ

18 สิงหาคม 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ โดยสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้จัดพิธี…

Read More

#ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำที่ 3 ช่วยเหลือภัยแล้งโดยจัดส่งเครื่องสูบน้ำขนาด 12 นิ้ว จำนวน 2 เครื่อง

วันที่ 17 สิงหาคม 2563 สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 2 โดย นายยุทธนา ชมวงศ์ ผู้อำนวยการส่วนบริหาร…

Read More

#พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วย “ความร่วมมือทางวิชาการและส่งเสริมความรู้ด้านการอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าเพื่อพัฒนาผู้ก้าวพลาด

วันที่ 18 สิงหาคม 2563 เวลา 13.30 นาฬิกา ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารกริต สามะพุทธิ กรมอุทยานแห่…

Read More