#รอง อธิบดีกรมน้ำ ลงพื้นที่ตรวจติดตามโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำในพื้นที่จังหวัดกระบี่

นายเสน่ห์ สาธุธรรม รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ และคณะฯ ลงพื้นที่ตรวจติดตามโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟ…

Read More