#ศป.บส.ชน. จัดอบรมส่งเสริมอาชีพ ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชดำริของในหลวง รัชกาลที่ 9

เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 63 ศูนย์ปฏิบัติการบริหารการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือ ร่วมกั…

Read More

#ททท.สํานักงานลําปาง เดินหน้ากระตุ้นการท่องเที่ยวลําปางพลัสลําพูน New Normal Tourism หลากหลายกิจกรรม ต้ังแต่มิถุนายน – กันยายน 2563

จากการที่รัฐบาลได้ประกาศให้มีการผ่อนคลายให้ประชาชนสามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติยิ่งขึ้น รวมท้ัง…

Read More