#อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติฯสั่งด่วน ขยายผลจัดการกลุ่มลักลอบตัดไม้ทำลายป่า อุทยานแห่งชาติน้ำตกพาเจริญ

วันที่  (27 พ.ค. 63) คณะเจ้าหน้าที่สานักป้องกัน ปราบปราม และควบคุมไฟป่า (สปฟ.) โดยนายศักดิ์ชัย จงกิจวิวัฒน์ ผู้อานวยการ สปฟ. นายสมศักดิ์ ภู่เพ็ชร์ ผู้อานวยการส่วนยุทธการด้านป้องกันและปราบปราม และนาย ชัยชาญ ศรียงค์ หัวหน้าสานักงานสนับสนุนการป้องกันและปราบปรามที่ 3 (ภาคเหนือ)

ได้สั่งการให้หน่วยปฏิบัติการ พิเศษที่ 3 และหน่วยปฏิบัติการพิเศษที่ 4 เข้าตรวจสอบขยายผล การลักลอบตัดและแปรรูปไม้, การบุกรุกถือครอบ ที่ดิน บริเวณป่าท้ายหมู่บ้านขุนห้วยส้มป่อย หมู่ที่ 5 ต.ด่านแม่ละเมา อ.แม่สอด จ.ตาก อยู่ในพื้นที่เขตป่าสงวน แห่งชาติป่าแม่สอด และเขตพื้นที่เตรียมการอุทยานแห่งชาติน้าตกพาเจริญ ซึ่งก่อนหน้านี้เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2563 ที่ผ่านมา คณะเจ้าหน้าที่ได้ทาการตรวจสอบพื้นที่ดังกล่าว พบมีการตัดโค่นไม้ใหม่ ตรวจนับได้ จานวน 80 ตอ อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่สอด จานวน 56 ตอ และอยู่ในเขตพื้นที่เตรียมการอุทยานแห่งชาติน้าตกพาเจริญ จานวน 24 ตอ
สาหรับการลงพื้นที่ในวันนี้ เป็นไปตามที่นายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ของ (สปฟ.) ขยายผลเพิ่มเติมในกรณีดังกล่าว ซึ่งคณะเจ้าหน้าที่ได้เข้าดาเนินการในพื้นที่ดังกล่าว รวมถึงตรวจสอบพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่ว่ามีการปล่อยปละละเลย รู้เห็นเป็นใจ หรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทาผิด ครั้งนี้หรือไม่ ซึ่งเจ้าหน้าที่ (สปฟ.) ได้ดาเนินการอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่วันที่ 25 -27 พ.ค.2563 ผลการตรวจสอบ ปรากฏ ดังนี้
1.พบไม้ท่อน จานวน 71ท่อน โตเฉลี่ย 120 ซม. – 150 ซม. ยาวตั้งแต่ 3 เมตร – 30 เมตร 2.พบไม้แปรรูป 21 แผ่น/เหลี่ยม
3.พบตอไม้สัก จ านวน 131 ตอ
ทั้งนี้ การดาเนินการต่อจากนี้ กรมอุทยานแห่งชาติฯ โดยสานักป้องกัน ปราบปราม และควบคุมไฟป่า และ สานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 14 (ตาก) จะเร่งดาเนินการรวบรวมข้อมูลและหาผู้อยู่เบื้องหลังการกระทาผิดเพื่อ กล่าวโทษร้องทุกข์กับพนักงานสอบสวนในพื้นที่ต่อไป ส่วนการลาดตระเวนในพื้นที่ จะต้องเพิ่มความเข้มงวดมากขึ้น เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดการลักลอบตัดไม้อีก พร้อมทั้งเตรียมตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จในกรณีดังกล่าว ด้วย
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม /กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

Related posts