# ข่าวสั้น “เล่าเรื่อง เมืองล้านนา “

ประชุมคณะอนุกรรมการด้านระบบสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวง

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ห้องประชุม 3 ชั้น 3 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นายปวิณ ชำนิประศาสน์ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้รับมอบหมายจากปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านระบบสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวง ครั้งที่ 1/2563 โดยมีนายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ คณะอนุกรรมการฯ และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม

***********************************************************

ประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน หรือ กรอ.

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ห้องประชุม 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน หรือ กรอ. เพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจากทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เข้าร่วมการประชุม เพื่อหารือแนวทางแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ นำไปสู่การพัฒนาต่อไป

************************************************************

การอบรมเจ้าหน้าที่ Team One Home (ครู ก) ในการเสริมพลัง อพม

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 ที่โรงแรมคุ้มภูคำเชียงใหม่ นายคมสัน สุวรรณอัมพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการอบรมเจ้าหน้าที่ Team One Home (ครู ก) ในการเสริมพลัง อพม. สานต่อการพัฒนาสังคมระดับอำเภอ จังหวัดเชียงใหม่ และร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การเสริมพลัง อพม. สานต่อการพัฒนาสังคม จังหวัดเชียงใหม่” โดยมีนางจิราพร เชาว์ประยูร ยามาโมโต้ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยภาคีเครือข่ายภาครัฐ 6 หน่วยงาน และสถาบันการศึกษา 5 แห่ง ร่วมในพิธีลงนาม และมีเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในจังหวัดเชียงใหม่ (ทีม one home) นักเรียน นักศึกษา จากสถาบันการศึกษาเข้าร่วม

****************************************************

การแข่งขันเซปักตะกร้อชิงถ้วยพระราชทาน “ควีนส์คัพ”

ที่ลานประตูท่าแพ นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการแข่งขันเซปักตะกร้อชิงถ้วยพระราชทาน “ควีนส์คัพ” ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ครั้งที่ 10 ซึ่งสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับโรงเรียนเมตตาศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ จัดการแข่งขันในครั้งนี้ขึ้น เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่กีฬาเซปักตะกร้อให้ได้รับความนิยม โดยเฉพาะให้คนในท้องถิ่นได้รู้จักและรักในการเล่นกีฬาเซปักตะกร้อเพิ่มมากขึ้น อีกทั้งเป็นการยกระดับมาตรฐานการเล่นกีฬาเซปักตะกร้อ และสร้างประสบการณ์จากการแข่งขันให้แก่นักกีฬาในจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อให้จังหวัดเชียงใหม่ใช้กีฬาเป็นสื่อนำนักท่องเที่ยวเข้าสู่จังหวัด อันจะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจสอดคล้องกับนโยบายของภาครัฐ ตามโครงการ Sports Tourism และยังเป็นการผลักดันให้จังหวัดเชียงใหม่ เป็นเมืองแห่งกีฬา หรือ Sports City อีกด้วย

********************************************************************

ประชุมหารือทุกภาคส่วน เตรียมเปิดตัวแคมเปญ WE LOVE CHIANGMAI กระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยว

นายคมสัน สุวรรณอัมพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมหารือ การจัดกิจกรรม WE LOVE CHIANGMAI  “Refreshing day” โดยมีผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว ผู้แทนภาคเอกชน และหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม เพื่อหารือและกำหนดแนวทางการจัดกิจกรรมกระตุ้นการท่องเที่ยวเชียงใหม่ ภายใต้แคมเปญ WE LOVE CHIANGMAI โดยดึงผู้ประกอบการทุกภาคส่วนให้มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อน และสร้างสรรค์กิจกรรมการท่องเที่ยวต่างๆ ของจังหวัดเชียงใหม่ ให้เชื่อมโยงสอดคล้อง และประสานความร่วมมือ ภายใต้แบรนด์และแคมเปญเดียวกัน อีกทั้งยังเป็นการสร้างภาพลักษณ์ของจังหวัดเชียงใหม่ให้มีความโดดเด่น แตกต่าง และเป็นที่จดจำมากขึ้น

******************************************************************สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน19​ จังหวัดเชียงใหม่บูรณาการร่วมเครือข่าย เปิดแถลงข่าวการให้บริการด้านแรงงานกับสื่อและผู้ประกอบการระดับจังหวัด

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ เวลา 14.00 น. ที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ ได้มีการแถลงข่าวร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับจังหวัด เพื่อเป็นการให้ ความรู้และสิทธิประโยชน์ที่ประชาชนพึงจะได้รับจากกระทรวงแรงงาน ไม่ว่าจะเป็น การตอบสนองภารกิจของจังหวัดเชียงใหม่ ด้านอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ อีกทั้งผู้ที่ผ่านการพัฒนาฝีมือแรงงานแล้ว มีตัวชี้วัดการมีงานทำและประกอบอาชีพ อีกทั้งทางสำนักงานจัดหางาน จังหวัดเชียงใหม่ ได้ให้ความรู้การบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว การส่งเสริมการมีงานทำ

โดยให้ข้อมูลแก่ผู้ประกอบการได้เข้าใจในขั้นตอนการจ้างแรงงานต่างด้าว ส่วนสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ ให้ข้อมูลในการช่วยเหลือลูกจ้างด้านไหนบ้าง และวิธีช่วยเหลือลูกจ้าง นายจ้างอย่างไร ให้ถูกวิธีและเป็นไปตามกฏหมาย อิกทั้งทางสำนักงานประกันสังคม จังหวัดเชียงใหม่ ได้กล่าวว่า นายจ้างที่มีหน้าที่ขึ้นทะเบียนกับสำนักงานประกันสังคม มีใครบ้างที่ต้องเข้าสู่ระบบประกันสังคม และมีกี่ประเภทและยังได้กล่าวอีกว่า ส่วนใหญ่ทางบริษัทห้างร้าน จะเอาญาติพี่น้องของตัวเองมาเข้าประกันสังคมโดย ไม่คำนึงถึงลูกจ้าง

*******************************************************************

ผู้ตรวจราชการกระทรวงพลังงาน ประชุมติดตามข้อมูลสถานการณ์พลังงานในจังหวัด

นางเปรมฤทัย วินัยแพทย์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงพลังงาน ประชุมติดตามข้อมูลสถานการณ์พลังงานในจังหวัด รวมทั้งแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายพลังงานเพื่อเศรษฐกิจฐานราก ของสานักงานพลังงานจังหวัดในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 15 (เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง แม่ฮ่องสอน) ณ ห้องประชุมสานักงานพลังงานจังหวัดเชียงใหม่

นายชำนาญ กายประสิทธิ์ พลังงานจังหวัดเชียงใหม่ให้การต้อนรับ และเข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อหารือและรับฟังความคิดเห็น เกี่ยวกับประเด็น/ปัญหาที่เกี่ยวข้องด้านพลังงาน และแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายด้านพลังงานในจังหวัด และลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงงานผลิตไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพโดยใช้พืชพลังงาน (หญ้าเนเปียร์) ณ บริษัท ยูเอซี โกลบอล จากัด (มหาชน)

***************************************************************

สวนสัตว์เชียงใหม่ ยังคงเดินหน้าพัฒนาพื้นที่อย่างต่อเนื่อง-

วันที่ 19 ก.พ. 63, นายวุฒิชัย ม่วงมัน ผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่ ยังคงเดินหน้าร่วมใจกันพัฒนาพื้นที่ภายในสวนสัตว์ให้สะอาดสวยงาม เพื่อเตรียมการต้อนรับและเป็นการให้บริการที่ดีกับนักท่องเที่ยวอีกทางหนึ่ง

โดยในวันนี้มีการพัฒนาพื้นที่บริเวณส่วนแสดงนกทางเข้าสวนชมนกนครพิงค์ และบริเวณโดยรอบอ่างเก็บน้ำด้านบนใกล้จุดชมวิว นอกจากนี้ยังมีแผนงานที่จะพัฒนาพื้นที่อื่นๆโดยรอบสวนสัตว์อย่างต่อเนื่องตลอดทั้งเดือน

*********************************************************************

*********************************************************************

ขอบคุณข้อมูล แหล่งข่าว ทุกหน่วยงานครับ

สำนักข่าวภูมิภาคเชียงใหม่

Related posts