#เทศบาลนครนครสวรรค์ ประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2563

 

วันศุกร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10.00 น. ที่ห้องประชุมสภาเทศบาลนครนครสวรรค์ นายสมศักดิ์ อรุณสุรัตน์ ประธานสภาเทศบาลนครนครสวรรค์ เป็นประธานในการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2563 โดยมีนางสาวสุณี มังคลารัตนศรี ปลัดเทศบาลนครนครสวรรค์ปฎิบัติหน้าที่เลขานุการสภาเทศบาลนครนครสวรรค์ ทั้งนี้การประชุมสภาเทศบาลฯ ในทุกครั้งได้เปิดโอกาสให้ผู้แทนชุมชนเข้าร่วมรับฟังการประชุมเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมต่อการบริหารราชการท้องถิ่นในทุกๆครั้ง
การประชุมเป็นไปตามระเบียบวาระต่างๆ อาทิ
-การประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นฉบับแก้ไข เพื่อให้เหมาะสมกับปัญหาความต้องการของประชาชนในปัจจุบัน และสภาวการณ์โดยรวม อาทิ

-การก่อสร้างระบบระบายน้ำและรวบรวมน้ำเสียพร้อมปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. ถนนจักรวาล เริ่มตั้งแต่แยกเข้า NSC ถึงแยกนวมินทร์ และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 117 จากแยกนวมินทร์ถึงใต้สะพานพิษณุโลก

-การก่อสร้างระบบระบายน้ำและรวบรวมน้ำเสีย พร้อมปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. ถนนจักรวาล เริ่มตั้งแต่แยกทางเข้าชุมชนเจ้าแม่ศรีจันทร์ ถึงแยกนวมินทร์และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 117 จากแยกนวมินทร์ถึงใต้สะพานพิษณุโลก

-การติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ภายในอุทยานสวรรค์และบริเวณโดยรอบ เพื่อประโยชน์ในการดำเนินการโครงการอนุรักษ์พลังงานอย่างเป็นรูปธรรม

ธนิศา.   (พัช) รายงาน

Related posts