##NBT1(เดิน-วิง หนองบัวใต้ครั้งที่1)

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 06.30 น.
นายแพทย์ศราวุธ สันตินันตรักษ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานเปิดโครงการ “เดิน-วิ่ง เพื่อสุขภาพต่อต้านยาเสพติด” ภายใต้ชื่อยุทธศาสตร์ 5 รั้วป้องกัน ได้แก่ 1 รั้วชายแดน 2.รั้วชุมชน 3.รั้วสังคม 4.โรงเรียน 5.รั้วครอบครัว


ซึ่งการป้องกันเป็นภารกิจหลักมุ่งเน้นในการป้องกันชุมชนและสังคม สร้างกิจกรรมและกระบวนการทั้งภาครัฐและเอกชน ดำเนินการแบบบูรณาการร่วมกัน โดยยึดหลัก 5 อ.ซึ่งประกอบด้วย 1. ออกกำลังกาย 2. อาหาร 3. อารมณ์ 4. อนามัยชุมชน และ 5. อโรคยา โดยมีการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนใส่ใจการออกกำลังกายเล่นกีฬา ควบคู่กับการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ บริเวณสวนสาธารณะบึงงิ้ว ตำบลหนองบัวใต้ อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู

ศสิยา นครสวรรค์

Related posts