#”นายกไพลิน” จัด โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานบุคลากรท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2563

โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานบุคลากรท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2563 ระหว่างวันที่ 7-8 กุมภาพันธ์ 2563 และศึกษาดูงาน ณจังหวัดตราด จังหวัดจันทบุรีและจังหวัดระยอง เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563

นางไพลิน โตอิ้ม นายกเทศมนตรีตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก อำเภอพยุหะคีรีจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานเปิดโครงการ อบรมเพื่อศักยภาพ การปฏิบัติงาน บุคลากรท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2563 หน้าเทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก พร้อมด้วยร.ต.ต.วิรัช โตอิ้ม รองนายกฯ เปิดอบรม ” หัวข้อ การเพิ่มประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติงาน และการจัดการสิ่งแวดล้อมในองค์กร”

โดยมี รศ.ดร.ไพศาล สรรสรวิสุทธิ์ บรรยายสรุป และออกเดินทางจากเทศบาลท่าน้ำอ้อยม่วงหักเพื่ออบรมและศึกษาดูงานนอกสถานที่ ณจังหวัดตราด จังหวัดจันทบุรี และจังหวัดระยอง โดยในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 ได้ศึกษาดูงานวัดประชารัฐ สร้างสุข ด้วยวิถี 5 ส ณ เทศบาลเมืองตราด การจัดตั้งกลุ่ม สัจจะสะสมทรัพย์ การบริหารจัดการการทำบัญชี ณ วัดไผ่ล้อม จังหวัดตราด และการศึกษาดูงาน การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม งานเทศบาลตำบลพลับพลา นารายณ์ จังหวัดจันทบุรี

วันที่ 8 ศึกษาดูงานศูนย์พิพิธภัณฑ์ สัตว์น้ำอ่าวคุ้งกระเบน เลขศูนย์ ป่าชายเลนอ่าวคุ้งกระเบน( โครงการพระราชดําริ) ศึกษาดูงานศูนย์การเรียนรู้ของชุมชน และผู้สูงอายุ บ้านจำรุงจังหวัดระยอง โดยมีบุคลากรเข้าร่วมการอบรมดังนี้ คณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลสามัญ พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง รวมทั้งสิ้น 47 คน

ศึกษาดูงานวัดประชารัฐ สร้างสุข ด้วยวิถี5 ส ณ เทศบาล เมืองตราด

การศึกษาดูงานการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม ณ เทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ จังหวัดจันทบุรี การศึกษาดูงานศูนย์พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำอ่าวคุ้งกระเบน และศูนย์ป่าชายเลนอ่าวคุ้งกระเบน(โครงการพระราชดำริ) ศึกษาดูงานศูนย์การเรียนรู้ของชุมชนและผู้สูงอายุบ้านจํารุงจังหวัดระยอง

ภาพ/ข่าว  ภูมิ ผช ปชส  ท.ท่าน้ำอ้อยม่วงหัก

ธนิศา  (พัช) รายงาน

 

Related posts