#โรงเรียนนครสวรรค์ก้าวล้ำน้ำหน้าสู่สากล รับสมัคร ม.1 ม.4 ปี 63

นายพันศักดิ์ ศรีทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนนครสวรรค์ เปิดเผยว่า ในปีการศึกษา 2563 ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและ สพฐ. ทางคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนนครสวรรค์ อนุมัติให้ทางโรงเรียนรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนต่อชั้น ม.1 จำนวน 12 ห้องเรียน 460 คน แบ่งเป็น โครงการดาวรุ่งมุ่งโอลิมปิก จำนวน 5 ห้องเรียน 180 คนและห้องเรียนทั่วไป 7 ห้องเรียน 280 คน ส่วนชั้น ม.4 รับสมัครนักเรียนจำนวน 15 ห้องเรียน 604 คน แบ่งเป็น แผนการเรียนวิทย์-คณิต แผนการเรียนคณิต-ภาษา ห้องเรียนพิเศษ พสวท.สมทบ ห้องเรียนพิเศษพหุภาษา ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์


โดยนางธิชาพร ยอดกัณหา รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ ประกาศในเว็บไซต์ nssc.ac.th ของโรงเรียนนครสวรรค์ พร้อมมีรายละเอียดแต่ละโครงการถึงจำนวนนักเรียน จำนวนห้อง กำหนดการรับสมัคร การสอบ การประกาศผลและการมอบตัว รายงานตัว สำหรับผู้ที่สนใจจะนำบุตรหลานมาสมัครเรียนที่โรงเรียนนครสวรรค์ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในเว็บไซต์ nssc.ac.th และมาสมัคร มาสอบได้ตามกำหนดการครับ


////

Related posts