#เชียงใหม่ เจ้าภาพประชุมรับฟังข้อคิดเห็น จัดทำเกณฑ์มาตรฐานงานประเมินผลผังรวมเมือง/ชุมชน และ ผังเมืองรวมจังหวัด

​จังหวัดเชียงใหม่ เป็นเจ้าภาพประชุมรับฟังข้อคิดเห็น การจัดทำเกณฑ์และมาตรฐานงานประเมินผล
ผังรวมเมือง/ชุมชน และผังเมืองรวมจังหวัด
​วันนี้ (16 ม.ค. 63) ที่นิมมานคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ จังหวัดเชียงใหม่ นายคมสัน สุวรรณอัมพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการประชุมรับฟังข้อคิดเห็น ครั้งที่ 1 การจัดทำเกณฑ์และมาตรฐานงานประเมินผล การเปลี่ยนแปลงสภาพการณ์และสิ่งแวดล้อมผังเมืองรวม/ชุมชน และผังเมืองรวมจังหวัด เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมแสดงความคิดเห็น และข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการจัดทำเกณฑ์การประเมินฯ โดยจะนำข้อมูลประเด็นข้อคิดเห็น รวมถึงข้อเสนอแนะจากการประชุม ไปประมวลผลและบูรณาการ นำไปสู่การจัดเกณฑ์การประเมินของแต่ละปัจจัยให้ชัดเจน เป็นมาตรฐานที่สามารถประยุกต์ใช้ได้ และมีระบบข้อมูลเพื่อใช้ติดตามการเปลี่ยนแปลงสภาพการณ์ และสิ่งแวดล้อมการใช้บังคับผังเมืองรวมอย่างมีประสิทธิภาพ


​การจัดการประชุมรับฟังข้อคิดเห็นฯ จัดขึ้นทั้งหมด 3 ครั้ง ครั้งนี้จัดที่จังหวัดเชียงใหม่เป็นครั้งแรก ระหว่างวันที่ 16-17 มกราคม 2563 โดยมีส่วนราชการที่เกี่ยวข้องทั่วทั้งภาคเหนือ เข้าร่วม ในส่วนของครั้งที่ 2 จัดที่จังหวัดขอนแก่น ระหว่างวันที่ 23-24 มกราคม 2563 และครั้งที่ 3 ที่กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่
29-30 มกราคม 2563

//////////

สุดาภรณ์ อินต๊ะธรรม // ภาพ-ข่าว
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่
16 มกราคม 2563

Related posts