#เชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มช.ให้การต้อนรับ Associate Professor Hisako Saitoh และคณะจาก Chiba University ประเทศญี่ปุ่น

ศ.นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดี และ ศ.นพ.มานิต ศรีสุรภานนท์ รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช.ให้การต้อนรับ Associate Professor Hisako Saitoh และคณะจาก Chiba University ประเทศญี่ปุ่น ในโอกาสเดินทางมาคณะแพทยศาสตร์ มช. เพื่อเป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่องการบริหารจัดการศพจำนวนมาก พร้อมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ในหัวข้อบทเรียนจากคลื่นยักษ์สึนามิในประเทศไทย และญี่ปุ่น ในงานประชุมสัมมนาวิชาการประจำปี 2563 ภาควิชานิติเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มช.

เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุม 801 ชั้น 8 อาคารราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มช.

Related posts