นครสวรรค์-แถลงข่าวจัดกิจกรรมบทเพลง “เป็นตำรวจ”

ชมรมเพื่อนช่วยเพื่อนตำรวจแห่งชาติ ขอเชิญชวนประชาชนชาวจังหวัดนครรสวรรค์และพื้นที่ใกล้เคียง ร่วมฟังบทเพลงเพื่อดินชุด “เป็นตำรวจ”โดยการประพันธ์เนื้อร้อง ทำนองเพลงและเรียบเรียงเสียงดนตรี โดย พันตำรวจเอก ดร.ไพรัตน์ ไพพรรณรัตน์ ประธานชมรมเพื่อนช่วยเพื่อนตำรวจแห่งชาติ เพื่อปลุกจิตสำนึกให้ทุกคนเกิดความ รักชาติ รักแผ่นดิน รักสถาบันฯและร่วมกันต้านภัยยาเสพติด โดยกำหนดจัดงานใน วันเสาร์ที่ 29 เมษายน 2560 เวลา 14.00 – 17.00 น. ณ โรงแรมโบนิโต้ ชิโนส์ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์

 

ที่ห้องแบมบู ชิค โรงแรมโบนิโต้ ชิโนส์ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์  พ.ต.อ.ดร.ไพรัตน์ ไพพรรณรัตน์ รองผู้บังคับการวิทยาลัยการตำรวจ กองบัญชาการศึกษา ประธานชมรมเพื่อนช่วยเพื่อนตำรวจแห่งชาติ พร้อมด้วย อาจารย์ธนิสร์ ศรีกลิ่นดี ศิลปินแห่งชาติ ปี 2559 ได้เปิดแถลงข่าวการจัดงานกิจกรรมถ่ายทอดบทกวีสู่บทเพลงชุด “เป็นตำรวจ” โดยมีสมาชิกชมรมฯและสื่อมวลชนเข้าร่วมการแถลงข่าวเป็นจำนวนมาก โดนทางชมรมฯได้กำหนดจัดงานขึ้นในวันเสาร์ที่ 29 เมษายน 2560 เวลา 14.00 – 17.00 น. ณ โรงแรมโบชิโต้ ชิโนส์ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ โดยการจัดคอนเสิร์ตครั้งนี้ เป็นการเผยแพร่บทเพลงลิขสิทธิ์ของชมรมฯ โดยนำรายได้ช่วยเหลือหน่วยงานราชการตำรวจและเพื่อนข้าราชการตำรวจที่ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิต หรือตามที่หน่วยงานต่างๆในสังกัด สตช.ที่ได้ทำหนังสือขอรับการสนับสนุนมา พร้อมกันนี้ ทางชมรมฯยังได้ทำพิธีมอบเสื้อเกราะกันกระสุน จำนวน 20 ตัว มอบให้กับทาง สภ.หนองบัวระเหว ตามที่ได้มีหนังสือแจ้งวัตถุประสงค์เพื่อขอรับการสนับสนุนมาถึงประธานชมรมฯ โดยมี พ.ต.ท.ฐนธิป พิทยาวิวัฒน์กุล  สภ.หนองบัวระเหว พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจ เป็นตัวแทน ผกก.สภ.หนองบัวระเหว จว.ชัยภูมื เข้ารับมอบเสื้อเกราะทั้งหมด เพื่อนำไปใช้ในภารกิจป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม

พ.ต.อ.ดร.ไพรัตน์ ไพพรรณรัตน์ กล่าวว่า สืบเนื่องจากการที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ทำแผนพัฒนา พ.ศ. 2550 – 2554  โดยให้ข้าราชการตำรวจทุกคนต้องปฏิบัติ ซึ่งหนึ่งในแผนพัฒนานั้นกำหนดให้ตำรวจทำโครงการต่างๆ  ในแต่ละด้าน ซึ่งขณะนั้น พ.ต.อ.ดร.ไพรัตน์ ไพพรรณรัตน์ ยังมียศแค่ พ.ต.ท.และดำรงตำแหน่ง สวญ.สภ.โพรงมะเดื่อ อ.เมือง จ.นครปฐม จึงได้ทำโครงการตามแผนชื่อ “โครงการเพื่อนช่วยเพื่อน” ขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2550  โดยนำลิขสิทธิ์เพลงของตัวเองมาเผยแพร่ต่อสาธารณชนตามสิทธิแห่งกฎหมาย (พ.ร.บ. ลิขสิทธิ์ ประกอบกับสิทธิแห่งความเป็นเจ้าของทรัพย์สินตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์) อีกทั้ง พ.ร.บ. ตำรวจแห่งชาติกำหนดอำนาจหน้าที่ของตำรวจไว้ ตาม ม.6(7) ว่าการปฏิบัติการอื่นใดเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้การปฏิบัติการตามอำนาจหน้าที่ตาม…(3) ป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดอาญา… ฯลฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและกฎ ก.ตร. ว่าด้วยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจในส่วนคุณธรรม ค่านิยมหลัก และอุดมคติของตำรวจ กำหนดให้ข้าราชการตำรวจ ต้องยึดถือคุณธรรมสี่ประการตามพระบรมราโชวาทเป็นเครื่องเหนี่ยวรั้งในการประพฤติตน และปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งหนึ่งในสี่ประการนั้น ได้ให้ข้าราชการตำรวจต้องรู้จักละวางความชั่ว ความทุจริต และรู้จักสละประโยชน์ส่วนน้อยของตนเพื่อประโยชน์ ส่วนใหญ่ของบ้านเมือง

โครงการเพื่อนช่วยเพื่อนจึงเป็นสิ่งที่ทางชมรมฯได้ดำเนินการตามมาโดยตลอด เพื่อนำรายได้ที่ชอบด้วยกฎหมายของตน มาสร้างประโยชน์แก่บ้านเมืองเรื่อยมาจนกระทั่งสิ้นสุดห้วงเวลาของแผนพัฒนาสำนักงานตำรวจแห่งชาติคือ พ.ศ. 2554 ปรากฏว่ามีหน่วยงานในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้มีความศรัทธาถึงการช่วยเหลือของโครงการเพื่อนช่วยเพื่อนฯโดยมีหนังสือร้องขอ เพื่อขอรับการสนับสนุนให้ช่วยเหลือด้านงบประมาณ ในการปฏิบัติหน้าที่ด้านงานป้องกันปราบปรามอย่างต่อเนื่อง โครงการเพื่อนช่วยเพื่อนจึงได้เปลี่ยนมาเป็น “ชมรมเพื่อนช่วยเพื่อนตำรวจแห่งชาติ”

 

ในปัจจุบัน“ชมรมเพื่อนช่วยเพื่อนตำรวจแห่งชาติ” ได้ดำเนินการต่อโดยใช้สิทธิตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ซึ่งตำรวจภูธรภาค 7 ได้มีหนังสือแจ้งให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติทราบตามหนังสือ ภ.7 ที่ 0022.152 / 4447 ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2553 สำนักงานตำรวจแห่งชาติรับทราบตามหนังสือเลขรับที่ 48518 ลงวันที่ 2 ธันวาคม 2553 และกองสารนิเทศ ในฐานะหน่วยงานที่ทำหน้าที่ประชาสัมพันธ์แทนสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์ทางสื่อที่รับผิดชอบ จน “ชมรมเพื่อนช่วยเพื่อนตำรวจแห่งชาติ” เป็นที่รู้จักในหมู่ข้าราชการตำรวจทั่วๆ ไป และเป็นที่ประจักษ์แก่สังคมจนกระทั่งประธานชมรมคือ พ.ต.อ.ดร.ไพรัตน์ ไพพรรณรัตน์ ซึ่งเป็นนายตำรวจสัญญาบัตรเพียงนายเดียวที่ได้รับรางวัล “ทำดีติดดาว” จากสำนักงานตำรวจแห่งชาติในปี พ.ศ. 2554 และหลังจากได้รับรางวัลก็ได้ทำประโยชน์ให้แก่สังคมเรื่อยมาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน

 

พ.ต.อ.ดร.ไพรัตน์ ไพพรรณรัตน์ กล่าวอีกว่า สำหรับภารกิจของชมรมฯ  ในการสนับสนุนงานป้องกันปราบปรามให้หน่วยงาน ในสังกัดต่างๆ ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติเพื่อให้มีประสิทธิภาพนั้น โดยมอบงบประมาณและวัสดุอุปกรณ์ตามที่ได้รับการร้องขอให้สนับสนุนจากสถานีตำรวจต่างๆ / ภ.จว. ต่างๆ อาทิ เช่น เสื้อเกราะกันกระสุน, อุปกรณ์การตั้งจุดตรวจ จุดสกัด/ ช่วยเหลือข้าราชการตำรวจในโอกาสต่างๆ , สนับสนุนงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเพื่อให้มีประสิทธิภาพ  ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ที่ทรงห่วงใยพสกนิกรชาวไทยที่ได้รับความเดือดร้อนจากปัญหายาเสพติด โดยเติมกองทุนแม่ของแผ่นดินให้กับจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศ จังหวัดละ 30,000 บาท และสนับสนุนโครงการ D.A.R.E. ให้กับตำรวจภูธรจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศแห่งละ 50,000 บาท ซึ่งได้ดำเนินการมาแล้วหลายแห่งโดยชมรมฯ มีแผนงานที่จะดำเนินการให้ครบทุกแห่งทั่วประเทศในโอกาสต่อๆ ไป

 

พ.ต.อ.ดร.ไพรัตน์ ไพพรรณรัตน์  กล่าวอีกว่า จากการที่ชมรมได้สร้างคุณประโยชน์ให้กับบ้านเมืองเรื่อยมาอีกทั้งสนับสนุนนโยบายของรัฐบาล  สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ได้มีหนังสือ ที่ นร. 0409/7604 ลงวันที่ 2 สิงหาคม 2559 ขอความร่วมมือไปยังผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ให้เผยแพร่บทเพลงของชมรมฯ ไปสู่สาธารณชน อย่างกว้างขวาง ซึ่งเป็นบทเพลงแสดงความจงรักภักดี ต่อสถาบัน พระมหากษัตริย์ และปลุกจิตสำนึกรักชาติ และเชิญชวนให้ประชาชนรับชม-ฟังบทเพลง “แผ่นดินของพ่อ” ผ่านทางยูทูป “ทำเนียบรัฐบาล” หรือ www.thaigov.go.th

 

อีกทั้งปัจจุบันนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานกรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติ ได้มีประกาศระเบียบ ก.ต.ช. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการจัดระบบการบริหาร การปฏิบัติงาน ด้านการป้องกันและปราบปรามฯ พ.ศ.2559 มีผล 16 กันยายน 2559 ให้ผู้บัญชาการตำรวจนครบาล ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัด หัวหน้าสถานีตำรวจ มีหน้าที่เชิญ องค์กรภาคเอกชน ซึ่งหมายความรวมถึงชมรมด้วย มาร่วมให้ข้อคิดเห็นในเรื่องนโยบาย แผน หรือโครงการตามภารกิจ ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และอาจขอรับการสนับสนุนงบประมาณ วัสดุ ครุภัณฑ์ หรืออื่นๆ จากองค์กรภาคเอกชน (หมายถึงชมรมด้วย) ซึ่ง ณ ปัจจุบันนี้หน่วยงานต่างๆ ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้ร้องขอรับการสนับสนุนงบประมาณ วัสดุ และ  สิ่งของอื่นๆ อยู่อย่างต่อเนื่อง ดังนั้น ชมรมฯ จึงนำแผ่นซีดีเพลงลิขสิทธิ์ของชมรม ออกจำหน่าย และเผยแพร่บทเพลงต่อสาธารณชนโดยจัดจำหน่ายบัตร ในกิจกรรมคอนเสิร์ต จากใจผู้พิทักษ์ รักเธอแผ่นดิน ซึ่งเป็นการจัดหารายได้ โดยชอบด้วยกฎหมายอันมิใช่การเรี่ยไร มิได้ขอรับการบริจาคแต่อย่างใด โดยเผยแพร่บทเพลงชุด “แผ่นดินของพ่อ” ตามลิขสิทธิ์แห่งกฎหมาย เพื่อประโยชน์ของบ้านเมืองต่อไป

ด้วยเหตุและผลอีกทั้งสิทธิตามกฎหมายต่างๆ ที่ได้กำหนดอำนาจหน้าที่ไว้ จึงขอประชาสัมพันธ์ การดำเนินการของชมรมฯ มาให้ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนได้ทราบโดยทั่วกัน และขอเชิญชวนประชาชนทุกท่านร่วมกิจกรรมในการจัดคอนเสิร์ตของชมรมฯตามวันและเวลาดังกล่าว

ภาพ/ข่าว                อ.ชาติชาย  เกียรติพิริยะ

Related posts