รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ เป็นประธานในพิธีเปิดประชุมโครงการศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ

นายอธิวัฒน์ สุคนธประดิษฐ์ รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ เป็นประธานในพิธีเปิดประชุมโครงการศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ ปี 2561และ ยกร่างพระราชบัญญัติในส่วนที่หน้าที่และอำนาจภารกิจของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วันศุกร์ที่ 13 ธันวาคม 2562  ณโรงแรมดวงตะวัน อ.เมือง จ.เชียงใหม่

โครงการศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำปี 2561และ ยกร่างพระราชบัญญัติในส่วนที่หน้าที่และอำนาจภารกิจของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่างกฎกระทรวงตามมาตรา 87 และประกาศกระทรวงตามามตรา 81 ซึ่งครั้งนี้เป็นครั้งที่ 2 ที่ทางศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการขึ้น

พระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำพ.ศ. 2561 โดยมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2562 มีความสำคัญในฐานะเป็นกฎหมายแม่บทว่าด้วยทรัพยากรน้ำโดยมีสาระสำคัญในการกำหนดหลักเกณฑ์และมาตรการในการรับประกันสิทธิ์ขั้นพื้นฐานของประชาชนในการเข้าถึงน้ำการใช้น้ำ อย่างมีประสิทธิภาพยั่งยืนและเป็นธรรม การควบคุมการใช้น้ำการบริหารจัดการน้ำการพัฒนาฟื้นฟูและอนุรักษ์แหล่งน้ำ การป้องกันแก้ไขปัญหาน้ำท่วมการขาดแคลนน้ำและจัดการน้ำ  และมลพิษทางน้ำ การกระจายอำนาจในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ การมีส่วนร่วมของประชาชนในลุ่มน้ำตลอดจนแบ่งประเภทในการใช้การทรัพยากรน้ำสาธารณะด้วยเหตุนี้พระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. 2561 จึงบัญญัติไว้เฉพาะหลักเกณฑ์และ และมาตรฐานหลักๆไว้ส่วนรายละเอียดในแต่ละเรื่องจะได้กำหนดไว้ในอนุบัญญัติวงเล็บกฎหมายสำรองลำดับรองตามหน้าที่และอำนาจหน้าที่และภารกิจของหน่วยงานที่มีภารกิจด้านทรัพยากรน้ำซึ่งกฎกระทรวงตามมาตรา 78 เป็นการกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการอนุรักษ์และการพัฒนา ทรัพยากรน้ำสาธารณะ อยู่ภายใต้แนวความคิดของการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการใช้การพัฒนาให้ควบคู่ไปกับการอนุรักษ์

ซึ่งจากกำหนดหน้าที่ของประชาชน ในการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว จึงต้องให้มีการจัดรับฟังความคิดเห็นของประชาชนขึ้นเพื่อให้ประชาชน ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำกฎหมายตั้งแต่เริ่มต้นและเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องให้แก่ประชาชนอันเป็นการลดความขัดแย้ง ที่อาจเกิดขึ้นได้โดยสอดคล้องกับหลักการในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2560 มาตรา 77 และสอดคล้องกับหลักการในพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546

กรมทรัพยากรน้ำจึงได้จัดทำโครงการศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินการตามพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำและยกร่างอนุบัญญัติที่ออกตามพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำพ.ศ. 2561 ในส่วนที่อยู่ในหน้าที่และอำนาจและภารกิจของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่างกฎกระทรวงตามมาตราที่ 78 และร่างประกาศกระทรวงมาตรา 81
เพื่อให้มีการศึกษาข้อกฎหมายระเบียบแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวข้องมาบูรณาการในการจัดทำข้อกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรน้ำสาธารณะและยกร่างอนุบัญญัติภายใต้พระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำพ.ศ. 2561 ในหมวด 6 มาตรา 78 โดยเชื่อมโยงกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องด้านการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรน้ำ รวมถึงแหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์รวมถึงข้อเสนอกลไกการดำเนินงานเพื่อเตรียมรองรับพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ. ศ  2561 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะได้รับความร่วมมืออย่างดี จากผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ในการแสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับหลักการและเนื้อหาสาระของกฎกระทรวงกำหนดหลักการและวิธีอนุรักษ์และการพัฒนาทรัพยากรน้ำสาธารณะใ ห้มีความสอดคล้องกับการใช้การพัฒนาทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ภาคเหนือที่มีความโดดเด่นด้านวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม จนเป็นร่างกฎกระทรวงนำเสนอต่อคณะรัฐมนตรีตรีต่อไป

นอกจากนี้นายอธิวัฒน์ สุคนธประดิษฐ์ รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ  เปิดเผยว่ากรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ร่วมรณรงค์ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ ถุงพลาสติก ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2563 โดยหันมาใช้ถุงผ้าแทน เพื่อที่จะช่วยลดปริมานพลาสติกที่กำลังเป็นปัญหาสิ่งแวดล้อม

ภาพ/ข่าว  ปูณณภพธ์ มั่นคงดี

กิตติคุณ มั่นคงดี   รายงาน

Related posts