นครสวรรค์//คณะกรรมการครูและบุคลสกรทางการศึกษาอนุมัติตำแหน่งเชี่ยวชาญให้ผู้อำนวยการโรงเรียนนครสวรรค์

จากการที่นายพันศักดิ์. ศรีทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนนครสวรรค์ได้ส่งผลงานวิชาการเพื่อขอปรับตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการวิทยะฐานะเชี่ยวชาญ (คศ.4) เมื่อ ปี พ.ศ. 2559 ในขณะที่ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม โดยส่งผลงานดีเด่น 3 รางวัล คือ 1.รางวัลสถานศึกษาแบบอย่างการจัดการเรียนรู้และบริหารจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีการศึกษา 2554 2.สถานศึกษาดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2557 3.รางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2557


บัดนี้คณะกรรมการผู้ตรวจผลงานวิชาการได้ส่งคะแนนผลการประเมินและคณะกรรมการข้าราชการครูและบถคลากรทางการศึกษาได้อนุมัติตำแหน่งผู้บริหารวิทยะฐานะเชี่ยวชาญให้นายพันศักดิ์. ศรีทอง นับตั้งแต่วันที่ส่งเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ตามมติที่ประชุมครั้งที่ 10/2562 เมื่อวันพุธที่ 20 พฤศจิกายน 2562 ที่ผ่านมา

ภาพ/ข่าว    ครูเฉลิม รอดหลง

Related posts