นครสวรรค์. // ตรวจเข้ม พลุ ประทัด

สคบ.นครสวรรค์ ลงพื้นที่ตรวจร้านขาย พลุ ประทัด ดอกไม้เพลิง เพื่อเป็นการคุ้มครองผู้บริโภคให้ได้รับความปลอดภัยจากสินค้าดังกล่าว ช่วงเทศกาลลอยกระทง


เมื่อเวลา 14.00 น วันที่ 8 พฤศจิกายนนี้ นายเชวงศักดิ์ พลเยี่ยม ปลัดจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคจังหวัดนครสวรรค์ ลงพื้นที่ตลาดปากน้ำ อำเภอเมือง นครสวรรค์ เพื่อสุ่มตรวจสอบผู้ประกอบธุรกิจจำหน่าย พลุ ประทัด และดอกไม้เพลิง ช่วงเทศกาลลอยกระทง ในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ ตามที่คณะกรรมการว่าด้วยฉลาก ได้ออกประกาศ ฉบับที่ 36 (พ.ศ. 2556) เรื่อง ให้ดอกไม้เพลิงเป็นสินค้าที่ควบคุมฉลาก เนื่องจากในช่วงเทศกาลดังกล่าวในทุกปีจะปรากฏข่าวผ่านทางสื่อเกี่ยวกับอุบัติเหตุและอันตรายที่เกิดจากพลุ ประทัด ดอกไม้เพลิง บางรายสูญเสียอวัยวะถึงขั้นพิการหรือเสียชีวิต ซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากการเล่นโดยคึกคะนอง การเล่นที่ไม่ถูกวิธี หรือเกิดจากการเก็บรักษาที่ไม่ถูกต้อง

ดังนั้น เพื่อเป็นการคุ้มครองผู้บริโภคให้ได้รับความปลอดภัยจากสินค้าดังกล่าว จึงอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 30 และมาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2541 อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 41 มาตรา 43 และมาตรา 45 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย คณะกรรมการว่าด้วยฉลากจึงออกประกาศไว้

ดังนั้น สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) ได้ให้ สคบ.จังหวัดทุกจังหวัด ออกตรวจผู้ประกอบธุรกิจจำหน่ายดอกไม้เพลิงในช่วงเทศกาลลอยกระทงเป็นประจำทุกปี พร้อมทั้งดำเนินการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในเขตพื้นที่ทราบ เพื่อเป็นการป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นกับประชาชนได้ ต่อไป
////

Related posts