นครสวรรค์ // กิจกรรมพยาบาลชวนวิ่งเพื่อสุขภาพ “Nurses Nurses For Health 2019”

วันที่ 27 ตุลาคม 2562 เวลา 07.00 น. นายปรีชา เดชพันธ์ุ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ให้เกียรติเป็นประธานในกิจกรรมพยาบาลชวนวิ่งเพื่อสุขภาพ “Nurses Nurses For Health 2019”

โดยมี ดร.สุภาเพ็ญ ปาณะวัฒนพิสุทธิ์ ประธานชมรมพยาบาลนครสวรรค์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์ คณะกรรมการจัดกิจกรรม กล่าวรายงานกิจกรรม มีวัตถุประสงค์เพื่อให้พยาบาลและบุคลากรด้านสุขภาพออกกำลังกายและเป็นแบบอย่างที่ดีด้านสุขภาพและเสริมสร้างความสามัคคีระหว่างผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลกับบุคลากรด้านสุขภาพ ซึ่งในปี 2562 นี้ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์ ร่วมกับ ชมรมพยาบาลนครสวรรค์ เป็นตัวแทนจัดกิจกรรมเพื่อนำรายได้สมทบทุนจัดซื้ออุปดรฯมางการแพทย์โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ และเป็นทุนการศึกษาของนักศึกษาพยาบาล. โดยกิจกรรมชวนวิ่งมี 1 ระยะ คือ รอบอุทยานสวรรค์ ระยะทาง 3.2 กิโลเมตร ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นพยาบาลวิชาชีพ บุคลากรสายสุขภาพ และประชาชนจังหวัดนครสวรรค์ จำนวน 1,500 คน ณ อุทยานสวรรค์

การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์และสนับสนุนจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน รวมทั้งห้างร้านต่างๆ ในจังหวัดนครสวรรค์

Related posts