“รอบทิศ สี่แคว “ วันศุกร์ที่ 19 ตุลาคม 2562 ธนิศา ………ซอกแซก

รอบทิศ สี่แคว “  วันศุกร์ที่ 19  ตุลาคม  2562   สุขสันต์ วันสุดสัปดาห์ ทำหน้าที่สื่อ สะกิด  สะเกา  เล่าข่าวสู่สังคม ทำดีเราชื่นชม ไม่ต้องถามใคร นำเสนอให้ประชาชน ทราบค่   

***************************************************************************

สาระ น่ารู้  จากประชาสัมพันธ์จังหวัดนครสวรรค์

เลื่อนการเสด็จเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ จากวันที่ ๒๔ ตุลาคม เป็นวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๒

นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี แถลงว่า พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เลื่อนการเสด็จเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จากวันที่ ๒๔ ตุลาคม เป็นวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๒

****************************************************************************

 

มาตรการบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายและชดเชยเงินฯ แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการขยายเวลามาตรการบรรเทาภาระค่าไฟฟ้าและค่าน้ำประปาและมาตรการชดเชยเงินให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จำนวน 14.6 ล้านคน ผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐโดยใช้ข้อมูลจากจำนวนภาษีมูลค่าเพิ่มที่ผู้มีบัตรฯ ได้ชำระตั้ง แต่เดือนตุลาคม 2562 ถึงเดือนกันยายน 2563 รวมเป็นระยะเวลา 1 ปี

***********************************************************************************

 

โครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ในพื้นที่อำเภอตากฟ้า นายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานเปิดโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ณ วัดไผ่นาเริง ต.ตากฟ้า อ.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์ ซึ่งทางจังหวัดได้จัดขึ้นเพื่อมุ่งเน้นการเข้าถึงของประชาชน เป็นการอำนวยความสะดวกและสร้างความพึงพอใจให้กับประชาชนในงานบริการ แก้ปัญหาความเดือดร้อนและเอื้อประโยชน์ต่อประชาชนในพื้นที่ ภายในงานมีหน่วยงานต่างๆ นำบริการไปให้บริการประชาชน ทั้งการให้คำปรึกษาแก้ไขปัญหาด้านอาชีพ การบริการด้านสาธารณสุข การจัดหางาน การจำหน่ายสินค้าราคาถูก สินค้าชุมชน โดยมีประชาชนมาร่วมรับบริการเป็นจำนวนมาก

******************************************************************************

 

สส.ขวัญใจประชาชน   “บิ๊กอู๊ดดร.ภิญโญนิโรจน์  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครสวรรค์  เขต 1 พรรคพลังประชารัฐ อดีตรัฐมนตรีประจำสำนักนายก ทำหน้าที่ตัวแทนพี่น้องชาวนครสวรรค์ ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พิจารณากฎหมายสำคัญ “งบประมาณประจำปี 2563 เพื่อนำมาพัฒนาบ้านเรา พร้อมนำปัญหาต่างๆ  เสนอรัฐบาลเร่งแก้ไขด่วน ให้การดำรงค์ชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีของพี่น้องประชาชนชาวสี่แคว

**********************************************************************

“นายกคนเก่ง” นายจิตตเกษมณ์ นิโรจน์ธนรัฐ นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ มุ่งมั่นสร้างเมืองปากน้ำโพ เป็น เมืองอัจฉริยะ” Smart City : เทศบาลนครนครสวรรค์กับแนวคิดการยกระดับคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในการดำรงชีวิตของประชากรในพื้นที่

เมืองอัจฉริยะ” หมายความว่า เมืองที่ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัยและชาญฉลาด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการให้บริการและการบริหารจัดการเมือง ลดค่าใช้จ่ายและการใช้ทรัพยากรของเมืองและประชากรเป้าหมาย โดยเน้นการออกแบบที่ดี และการมีส่วนร่วมของภาคธุรกิจและภาคประชาชนในการพัฒนาเมือง ภายใต้แนวคิดการพัฒนา เมืองน่าอยู่ เมืองทันสมัย ให้ประชาชนในเมืองมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุข อย่างยั่งยืน ประกอบด้วย

1.สิ่งแวดล้อมอัจฉริยะ (Smart Environment)
2.เศรษฐกิจอัจฉริยะ (Smart Economy)
3.พลังงานอัจฉริยะ (Smart Energy)
4.การบริหารภาครัฐอัจฉริยะ (Smart Governance)
5.การดำรงชีวิตอัจฉริยะ (Smart Living)
6.การเดินทางและขนส่งอัจฉริยะ (Smart Mobility)
7.พลเมืองอัจฉริยะ (Smart People)

************************************************************************************

 

กิจกรรมร่วมทาสีบ้านและห้องน้ำให้ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส  นายกองตรีรัฐพล ธุระพันธ์ ผบ.ร้อย.อส. อ.เก้าเลี้ยวที่ 8 /นายอำเภอเก้าเลี้ยว พร้อมด้วยเกษตรอำเภอเก้าเลี้ยว ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคง ผู้ใหญ่บ้าน ม.9 ต.หนองเต่า และสมาชิก อส. ร่วมกันทาสีบ้านและห้องน้ำให้ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส คือ นายธนา เคลือเจียม บ้านเลขที่ 142/1 หมู่ 9 ต.หนองเต่า อ.เก้าเลี้ยว จ.นครสวรรค์ ซึ่งได้รับการปรับปรุงซ่อมแซมให้มีสภาพที่ดีขึ้น โดยจะทำพิธีมอบบ้าน ในวันที่ 23 ต.ค 2562 ต่อไป ยอดเลยค่ะ

 

*************************************************************************************

 

ชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดนครสวรรค์ จัดกิจกรรม เก็บขยะแลกไข่รณรงค์การคัดแยกขยะให้ถูกวิธี ในโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ที่อำเภอตากฟ้า ตามนโยบาย ครอบครัวมหาดไทย ห่วงใยสิ่งแวดล้อม โดยใช้แนวทางในการจัดการขยะต้นทาง ช่วยรณรงค์สร้างการรับรู้ ความเข้าใจ และจิตสำนึกให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการลดปริมาณขยะและตระหนักถึงความสำคัญของการคัดแยกขยะ โดยประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรม จะได้เข้าใจและร่วมมือกันดูแลครอบครัวของตนเองให้รู้จักการคัดแยกขยะเปียก ขยะแห้ง และขยะพิษ โดยให้เป็นผู้นำในการสร้างจิตสำนึกให้แก่คนในครอบครัว ชุมชน ตำบล และหมู่บ้าน ในการมีส่วนร่วมด้านการรักษาสิ่งแวดล้อมต่อไป

*********************************************************************************

 

ฝนหลวงพร้อมปฏิบัติการเติมน้ำในเขื่อน  นายรัฐกร  วรุณสุขะศิริ ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคกลาง ติดตามสภาพอากาศในช่วงนี้อย่างใกล้ชิด เนื่องจากสภาพอากาศในช่วงนี้เป็นช่วงเปลี่ยนฤดูกาลจากฤดูฝนเข้าสู่ฤดูหนาว. เนื่องจากสภาพอากาศในช่วงนี้เป็นช่วงเปลี่ยนฤดูกาลจากฤดูฝนเข้าสู่ฤดูหนาว ลักษณะอากาศจะมีความแปรปรวนซึ่งทำให้การปฏิบัติการฝนหลวงในพื้นที่เป้าหมายได้ยากยิ่งขึ้น แต่อย่างไรก็ตามทางศูนย์ ฯ จะยังติดตามสภาพอากาศเพื่อปฏิบัติการฝนหลวงช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรที่ยังประสบปัญหาขาดแคลนน้ำ และเติมน้ำเข้าเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ เขื่อนกระเสียว และเขื่อนทับเสลา อ่างเก็บน้ำห้วยเทียบ และอ่างเก็บน้ำขนาดกลางอื่นๆ ที่มีปริมาณน้ำใช้การน้อยกว่า 30%

 

 

******************************************************************************************

 

มุ่งมั่นใช้เวลาว่าง พบปะร่วมงานญาติสนิทมิตรสหาย เพื่อนพ้อง น้องพี่น้อง เน้นช่วยกันทำความดี ไม่ทิ้งเมืองสี่แคว  “รักกัน อย่ารังแกกัน”  พล.ต.อ.สมศักดิ์ จันทะพิงค์   พร้อมสร้างสรรค์สิ่งดีเป็นประโยขน์ต่อสังคม  เป็นเสาหลักแบบที่ยึดมั่น ในการดำรงชีวิตทำงานอย่างมั่นคง  ค่ะ

**********************************************************************************

 

กีฬาสร้างคน คนสร้างชาติ   นายจิตตเกษมณ์ นิโรจน์ธนรัฐ นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ แสดงความยินดีกับนักกีฬาแบดมินตันเยาวชน ชมรมแบดมินตันเทศบาลนครนครสวรรค์ ภายหลังเข้าร่วมการแข่งขัน แบดมินตัน อบจ.แม่ฮ่องสอนคัพ ณ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน เมื่อวันที่ 12-13 ตุลาคม 2562 ที่ผ่านมา

โดยผลการเข้าร่วมการแข่งขัน ประกอบด้วย

1.รางวัลชนะเลิศ ประเภท คู่ผสม รุ่นอายุไม่เกิน 9 ปี
2.รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ประเภทคู่ผสม รุ่นอายุไม่เกิน 9 ปี
3.รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ประเภทหญิงเดี่ยว รุ่นอายุไม่เกิน 9 ปี

***********************************************************************************

โรงแรมแกรนด์วิษณุ

ธนิศา (ซอกแซก) วันนี้จะพาไปพักโรงแรมแกรนด์วิษณุ ในใจกลางเมืองจังหวัดนครสวรรค์พร้อมอาหารเช้าในราคาถูกอย่างไม่น่าเชื่อ  เริ่มต้นด้วย  ราคา 460 บาท

เริ่มต้นด้วย บุฟเฟ่ต์  อาหารเช้าหลากหลายเมนู บริการตั้งแต่ 7.00 นถึง 10.00 น  ในราคาท่านละ  89 บาท มาพร้อมบริการ กาแฟ ชา ขนมปังผลไม้สลัด และ อาหารเช้ากว่า 10 อย่าง

ที่จอดรถสะดวก อาหารสะอาดอร่อย ต้องครัวชาวฟ้าค่ะ ยังมีห้อง จัดสัมมนา ประชุม ห้องจัดเลี้ยง ห้องคาราโอเกะ และรับจัดงานเลี้ยงนอกสถานที่

สนใจติดต่อสอบถามได้ที่ เบอร์โทร 086- 679 9177 หรือ 056-213067-8

ถ้าอยากเที่ยวในเมืองนครสวรรค์ไม่ต้องไปไหนไกลต้องที่โรงแรมแกรนด์วิษณุเมืองนครสวรรค์  สถานที่ระดับ VIP ที่เพียบพร้อมกับสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน มีทั้งอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง พร้อมด้วยอาหารอร่อยหลากหลายเมนู ที่ครัวชาวฟ้า 

บริหารงานโดย  นางสุดคนึง เลี้ยงสุข  พร้อมด้วยผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ / ผู้จัดการทั่วไป

*********************************************************************

 

ขอขอบคุณ ข้อมูล ภาพ/ข่าว ประชาสัมพันธ์จังหวัดนครสวรรค์,เทศบาลนครนครสวรรค์,พร้อมแหล่งข่าว

ธนิศา  (พัช)   รายงาน

Related posts