นครสวรรค์. //. ฝนหลวงติดตามสภาพอากาศในช่วงนี้อย่างใกล้ชิด เนื่องจากสภาพอากาศในช่วงนี้เป็นช่วงเปลี่ยนฤดูกาลจากฤดูฝนเข้าสู่ฤดูหนาว

ตามประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา เรื่องการเข้าสู่ฤดูหนาวของประเทศไทย เนื่องจากอุณหภูมิต่ำสุดบริเวณประเทศไทยตอนบนจะลดลงอยู่ในเกณฑ์อากาศหนาวเย็นเกือบทั่วไปอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับ ลมที่พัดปกคลุมบริเวณประเทศไทยในระดับล่างที่ความสูงประมาณ 100 เมตร ถึงประมาณ 3,500 เมตร และได้เปลี่ยนลมตะวันออกเฉียงใต้หรือลมตะวันออก ส่วนลมระดับบนที่ความสูงประมาณ 5,000 เมตรขึ้นไป ได้เปลี่ยนเป็นลมฝ่ายตะวันตก รวมทั้งปริมาณและการกระจายของฝนบริเวณประเทศไทยตอนบนลดลงอย่างต่อเนื่อง สำหรับภาคใต้ยังคงมีฝนตกชุกหนาแน่นต่อไป


ทางศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคกลาง โดยนายรัฐกร วรุณสุขะศิริ ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคกลาง ที่มีหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดลพบุรี และหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงกาญจนบุรี ทำการติดตามสภาพอากาศ

ในช่วงนี้อย่างใกล้ชิด เนื่องจากสภาพอากาศในช่วงนี้เป็นช่วงเปลี่ยนฤดูกาลจากฤดูฝนเข้าสู่ฤดูหนาว ลักษณะอากาศจะมีความแปรปรวนซึ่งทำให้การปฏิบัติการฝนหลวงในพื้นที่เป้าหมายได้ยากยิ่งขึ้น แต่อย่างไรก็ตามทางศูนย์ ฯ จะยังติดตามสภาพอากาศเพื่อปฏิบัติการฝนหลวงช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรที่ยังประสบปัญหาขาดแคลนน้ำ และเติมน้ำเข้าเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ เขื่อนกระเสียว และเขื่อนทับเสลา อ่างเก็บน้ำห้วยเทียบ และอ่างเก็บน้ำขนาดกลางอื่นๆ ที่มีปริมาณน้ำใช้การน้อยกว่า 30% ให้เพิ่มขึ้นอีกเล็กน้อยเพื่อให้ทันกับช่วงระยะเวลาปฏิบัติการฝนหลวงที่จะสิ้นสุดในวันที่ 31 ตุลาคม 2562 นี้

สำหรับระยะต่อไปบริเวณประเทศไทยตอนบนฝนจะลดลงอีก เกษตรกรควรกักเก็บน้ำเอาไว้ใช้ทางด้านการเกษตร โดยเฉพาะพื้นที่การเกษตรซึ่งอยู่นอกเขตชลประมาน รวมทั้งควรวางแผนการใช้น้ำให้มีประสิทธิภาพ เพื่อจะได้มีน้ำพอใช้ตลอดช่วงแล้งที่จะมาถึงต่อไป

ภาพ/ข่าว   ศสิยา  นครสวรรค์

Related posts