โครงการสนามเด็กเล่นตามหลักการพัฒนาสมอง(BBL) : เล่นตามรอยพระยุคลบาท โรงเรียนบ้านถาวรวัฒนา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 2

ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2545 หลักสูตร ปฐมวัยระดับสถานศึกษา พ.ศ. 2546 และมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับปฐมวัย

โดยมี นายสมชาย  แรมไธสง ตำแหน่ง  ครู  คศ.  3   โรงเรียนบ้านถาวรวัฒนา  ได้เป็น ผู้ริเริ่ม ดำเนินการจัดทำ โครงการสนามเด็กเล่นตามหลักการพัฒนาสมอง (BBL) : เล่นตามรอยเบื้องพระยุคลบาทขึ้น เพื่อให้เด็กเกิดการเรียนรู้ มีความคิดสร้างสรรค์และรู้จักหาวิธีการใหม่ ๆ ในการทำกิจกรรม ก่อให้เกิดการพัฒนาผู้เรียนระดับปฐมวัย ด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา โดยเป็นการเตรียมความพร้อม ก่อนที่จะเรียนระดับชั้นประถมศึกษา

 

กิจกรรมสำคัญที่ดำเนินการบริเวณสนามเด็กเล่นมีการจัด พื้นที่สำหรับให้เด็กได้ใช้ทำกิจกรรมจำนวน 5 ฐาน คือ

 1. บ้านต้นไม้ บ้านต้นไม้เป็นสถานที่ร่มรื่น และร่มเย็น ด้านบนมีห้องสมุดลิง ซึ่งจะมีการจัดวางหนังสือนิทาน
 2. ลานนิทาน ลานนิทานเป็นลานสำหรับใช้ในการเล่านิทาน โดยครูทำหน้าที่เล่านิทานให้เด็กฟัง มีการสนทนา ตอบคำถาม และให้เด็กออกมาเล่านิทาน รวมทั้งมีการเชิญผู้ปกครองเด็กมาเล่านิทานด้วย
 3. พื้นที่เล่นน้ำ-เล่นทราย พื้นที่สำหรับเล่นน้ำเป็นสระน้ำขนาดเล็ก มีบันไดทางขึ้นและลื่นลงในน้ำซึ่งเด็กสามารถลงไป เล่นน้ำได้โดยมีครูคอยควบคุมดูแล ส่วนที่เล่นทรายอยู่บริเวณใต้บ้านต้นไม้ เด็กสามารถใช้อุปกรณ์นำมาเล่นกับ ทรายได้
 4. พื้นที่ศิลปะสร้างสรรค์ อยู่บริเวณใต้บ้านต้นไม้เป็นพื้นที่สำหรับให้เด็กได้เล่นกับดิน การปั้น การวาด ด้วยการใช้ดิน ทำให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ จินตนาการ
 5. สวนเศรษฐกิจพอเพียง เป็นพื้นที่สำหรับการปลูกต้นไม้ การรดน้ำ ดูแลรักษา มีการจัดเวรประจำวันดูแล

 

สนามเด็กเล่นตามรอยพระบุคลบาทใช้เป็นพื้นที่สำหรับบูรณาการในการสอนกิจกรรมหลัก 6 กิจกรรม

 1. กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ ออกกำลังและจัดกิจกรรม ยามเช้า
 2. กิจกรรมเสริมประสบการณ์ ใช้สนามเด็กเล่นในการให้เด็กสำหรับจัดกิจกรรมที่ให้เด็กฝึก การสังเกต การสำรวจ การทดลอง
 3. กิจกรรมสร้างสรรค์ ใช้ลานการปั้นสำหรับการทำกิจกรรมสร้างสรรค์นอกห้องเรียน เช่น การวาดภาพจากดิน การปั้นดิน
 4. กิจกรรมเสรี ใช้สนามเด็กเล่นในกิจกรรมเสรีสำหรับให้เด็ก ๆ ได้เลือกเล่นเสรีตามมุมต่าง ๆ เช่น มุมนิทานบนบ้านต้นไม้ มุมเล่นทราย
 5. กิจกรรมกลางแจ้ง ใช้สนามเด็กเล่นในการออกกำลังกาย การทดสอบสมรรถภาพเด็ก การเล่นเกมกลางแจ้ง
 6. กิจกรรมเกมการศึกษา ใช้สนามเด็กเล่นสำหรับการเล่นเกมการศึกษาจากวัสดุธรรมชาติ เช่น จับคู่ก้อนหิน จับคู่ขนาดของใบไม้

ซึ่งปัจจุบัน ขั้นตอนการดำเนินโครงการฯ ยังไม่แล้วเสร็จ เนื่องจาก ยังอยู่ในช่วงของ การรวบรวม  จัดหางบประมาณฯ เพื่อดำเนินการก่อสร้าง ใช้งบประมาณเป็นเงินทั้งสิ้น  250,000  บาท ( สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วย )

 

แนวทาง ในการได้มาของงบประมาณฯ

วัสดุ – อุปกรณ์

 1. ใช้วัสดุแปกรณ์จากอาคารเรียน  ป.1 ซ.
 2. ขอบริจาคจากชุมชน
 3. จัดซื้อเพิ่มเติม

งบประมาณ

 1. เงินกองทุนจากศิษย์เก่า   จำนวน  90,000  บาท
 2. จัดระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา (ทอดผ้าป่าการศึกษา)
 3. ประสานงานกับ อบต. ถาวรวัฒนา

 

สำหรับผู้ที่ต้องการมีส่วนร่วมตามโครงการฯ และผู้มีจิตอาสาฯ สามารถติดต่อ เพื่อแบ่งปันงบประมาณในการก่อสร้าง ได้ที่ โรงเรียนบ้านถาวรวัฒนา  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร  เขต 2

 

 

ผลที่ได้รับ : ต่อเด็ก

 1. เด็กได้รับการพัฒนาด้าน ร่างกาย อารมณ์-จิตใจ สังคมและสติปัญญา
 2. เด็กได้รับความสนุกสนานเพลิดเพลิน
 3. ส่งเสริมให้เด็กรักธรรมชาติ การเรียนรู้การสังเกต การสำรวจ การทดลอง
 4. ส่งเสริมให้เด็กมีความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการ

 

ผลที่ได้รับ : ต่อครู

 1. ครูได้รับการพัฒนาและสามารถนำความรู้ที่ได้มาต่อยอดให้เด็กทำกิจกรรมต่อไป
 2. ครูได้ถ่ายทอดประสบการณ์ให้กับโรงเรียนที่ให้ความสนใจ

ต่อโรงเรียน 1. โรงเรียนได้แหล่งการเรียนรู้ที่แปลกใหม่สำหรับให้เด็กปฐมวัยได้ใช้ในการพัฒนาศักยภาพ

 1. โรงเรียนเป็นสถานที่ที่จัดการเรียนการสอนได้มีประสิทธิภาพ พัฒนาเด็กอย่าง จริงจัง
 2. ผู้ปกครองให้ความสนใจและส่งบุตรหลานมาเรียนทำให้มีจำนวนเด็กเพิ่มมากขึ้น

 

หากโครงการฯ แล้วเสร็จ ทางโรงเรียนบ้านถาวรวัฒนา คาดการณ์ว่า จะมีจำนวนนักเรียนที่ได้รับประโยชน์ จากโครงการฯ จำนวน  150 คน

ข่าวโดย : นางสาวมิณญภัทร อรรถอาภา (ปลายฝน)

Related posts