จังหวัดนครสวรรค์…!!@ พิธีเปิดโครงการสานพลังภาครัฐและสื่อมวลชน…!!***

* จากการรายงานของผู้สื่อข่าว เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2562 เวลา 15.30 น. ณ สนามกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ นายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธีจัดกิจกรรมโครงการสานพลัง ภาครัฐและสื่อมวลชน กล่าวรายงาน

โดย นางสาวสายหยุด ศรีธรรมมา ประชาสัมพันธ์จังหวัดนครสวรรค์ พร้อม นายสุเทพ วงพานิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ หัวหน้าส่วนราชการ และสื่อมวลชน สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ได้จัดให้มีการแข่งขันฟุตบอลเพื่อเชื่อมความสัมพันธไมตรีระหว่างสื่อมวลชนและหัวหน้าส่วนราชการ ซึ่งมีเป้าหมาย เพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้กับประชาชนในพื้นที่ให้มีความสำคัญมากยิ่งขึ้นการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐได้อย่างรวดเร็วด้วยความเจริญทางเทคโนโลยีการสื่อสารได้เข้ามามีบทบาทสำคัญที่เกิดการมีส่วนร่วม แสดงความคิดเห็นในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาของหมู่บ้านชุมชนและสังคมต่อหน่วยงานภาครัฐ

เพื่อให้การพัฒนาและการแก้ไขปัญหาสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนให้เกิดความพึงพอใจตลอดจนการให้ความร่วมมือในการพัฒนาและการแก้ไขปัญหาได้อย่างตรงจุดโดยใช้การศึกษาเป็นเครื่องมือในการสื่อสารสองทาง และสื่อสารมวลชนทุกแขนงใด้ใช้เป็นเครื่องมือในการสื่อสารสร้างความรู้ความเข้าใจต่อประชาชนกลุ่มเป้าหมายการสานพลังภาครัฐกับสื่อสารมวลชนในพื้นที่จึงเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจและความสามัคคี ระหว่างกันเพื่อให้การผลิตและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารมีความถูกต้องเป็นจริงและเที่ยงธรรมให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนอย่างเป็นรูปธรรม การจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมกว่า 80 คนกิจกรรมประกอบด้วยการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างส่วนราชการและสื่อมวลชน และการแข่งขันฟุตบอลเชื่อมความสัมพันธ์ หลังจากนั้นร่วมรับประทานอาหาร ณ ห้องประชุมสายรุ้ง โรงแรมบ้านสวนรีสอร์ท…//

 

วินัย ชำนาญปืน ภาพ/ข่าว/รายงาน 061-1828363

Related posts