เชียงใหม่ // การอบรมหลักสูตรการช่วยชีวิตขั้นสูง Advance Cardiac Life Support (ACLS Provider course) รุ่นที่ 118

อ.พญ.ศรีสกุล ทิพย์กมล อาจารย์พิเศษภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน คณะแพทยศาสตร์ มช. เป็นประธานในพิธีเปิด การอบรมหลักสูตรการช่วยชีวิตขั้นสูง Advance Cardiac Life Support (ACLS Provider course) รุ่นที่ 118

สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2562 ณ ห้องศูนย์ฝึกทักษะทางการแพทย์ ชั้น 9 อาคารราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มช.

Related posts