นครสวรรค์ // การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จัดระเบียบสายสื่อสารโทรคมนาคม บนเสาไฟฟ้า 74 จังหวัด ทั่วประเทศ

วันที่ 25 กันยายน 2562 ณ อุทยานสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์โดย นายศิริชัย เงินงอก ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครสวรรค์


โดยมี นายปรีชา เดชพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานนในพิธี นายไกรสิน ศิลปาจารย์ ปลัดองค์การบริการส่วนจีงหวัดนครสวรรค์พร้อมด้วยผู้แทนหัวหน้าส่วนฯ ร่วมพิธี

เปิดการจัดระเบียบสายสื่อสารโทรคมนาคม บนเสาไฟฟ้า ของPEA ด้วยสภาพความไม่เป็นระเบียบ เรียบร้อยของสายสื่อสาร เป็นปัญหาที่สะสมมาเป็นระยะเวลานาน ยากต่อการแก้ไขให้สำเร็จลุล่วง ในเวลาอันรวดเร็ว โดยหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง เพียงลำพัง ที่ผ่านมาPEA ได้ดำเนินการแก้ไขปัญหา ด้วยหลากหลายวิธี โดยการร่วมกับ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งการนำสายลงใต้ดิน และการแก้ไขปัญหาสายบนเสา แต่เนื่องจากการนำสายลงใต้ดิน ต้องใช้งบประมาณสูง อีกทั้งพื้นที่ความรับผิดชอบ ของPEA มีมาก การนำสายลงดิน จึงทำได้เพียงพื้นที่สำคัญ บางส่วนเท่านั้น โดยมุ่งเน้น แก้ไขปัญหาที่เสาไฟฟ้าเป็นหลัก เพื่อเป็นมาตรฐานการดำเนินงาน เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ทั้งประเทศในปี 2562

จึงได้จัดทำแผนปฏิบัติการ จัดระเบียบ สายสื่อสารโทรคมนาคม บนเสาไฟฟ้าของPEA นำเสนอกระทรวงมหาดไทย เพื่อขอความร่วมมือ จากหน่วยราชการจังหวัดทั้ง 74จังหวัด ในพื้นที่ความรับผิดชอบ ของPEA เพื่อให้เกิดความ เป็นระเบียบ เรียบร้อย อย่างเป็นระบบ เป็นการสร้างทัศนียภาพที่สวยงาม สร้างความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน โดยส่วนรวม รวมทั้งยังก่อให้เกิดความมั่นคง ในระบบจำหน่ายไฟฟ้า ของPEAอีกด้วย

ภาพ/ข่าว ธนิศา (พัช) สำนักข่าวภูมิภาค

Related posts