สำนักงานตำรวจภูธร ภาค 6 ร่วมกับสำนักงานปราบปรามยาเสพติด ภาค 6 ดำเนินการจัดการอบรมโครงการ เพิ่มประสิทธิภาพครูตำรวจ D.A R.E รุ่น 19 สังกัดตำรวจภูธร ภาค 6

สำนักงานตำรวจภูธร ภาค 6 ร่วมกับสำนักงานปราบปรามยาเสพติด ภาค 6 ดำเนินการจัดการอบรมโครงการ เพิ่มประสิทธิภาพครูตำรวจ D.A R.E รุ่น 19 สังกัดตำรวจภูธร ภาค 6 จำนวน 120 นาย
19 – 21 ก.ย. 62 สนง.ตร.ภาค 6 ร่วมกับ สนง.ปปส.ภาค 6 ดำเนินการโครงการอบรมครูตำรวจ D.A.R.E. สังกัดตำรวจภูธร ภาค 6 ณ. ห้องอบรมชั้น 5 โรงแรมท๊อปแลนด์ อ.เมือง พิษณโลก


เพื่อให้ครูตำรวจ D.A.R.E. ในสังกัดตำรวจภูธรภาค 6 เพิ่มประสิทธิภาพในการไปให้ความรู้สร้างภูมิคุ้มกันให้กับนักเรียนที่ครู D.A.R E. สอน สร้างภูมิคุ้มกันทางใจ ปัจจัย 5 BOCEP ให้เด็กนักเรียนมีความรู้ มีภูมิคุ้มกันในการดำรงชีวิต การมองโลกในแง่ดี การรักษาคำมั่นสัญญาต่อชีวิต ความสามารถในการรักษาอารมณ์ และความอดทนอดกลั้น เยาวชนนักเรียนที่ครูตำรวจ D.A.R.E. สอน ได้เป็นเยาวชน เก่ง เป็นคนที่มีภูมิคุ้มกันทางใจสูง ต้านทานแรงกดดันได้ทุกสถานการณ์ให้เยาวชนเป็นคนดี เป็นคนที่มีคุณค่าต่อตนเองและผู้อื่น รู้เข้าใจในเชิงบวกต่อตนเองและผู้อื่น

ให้นักเรียนเป็นคนมีความสุข หาความสุขได้ด้วยตนเอง ให้นักเรียนมีภูมิคุ้มกันทางใจ RQ เกิดภูมิคุ้มกันทางใจสื่อสารกับจิตสำนึกและจิตใต้สำนึก ในการป้องกันปัญหายาเสพติด ในมิติ B0CEP
มิติด้านความเชื่อในการดำรงชีวิต
มิติด้านการมองโลกในแง่ดี
มิติด้านการรักษาคำมั่นสัญญา
มิติก้านความสามารถในการรักษาระดับอารมณ์
มิติด้านในความอดกลั้น

ดนัย ตาคลี

Related posts