คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. เข้าพบ Professor Shin Chun Soo คณบดี Seoul National University college of Medicine

ศ.นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. เข้าพบ Professor Shin Chun Soo คณบดี Seoul National University college of Medicine

เพื่อหารือความร่วมมือระหว่าง 2 สถาบัน พร้อมเยี่ยมชม ศูนย์วิจัยทางคลินิก อาคารวิจัย เมื่อวันที่ 18 กันยายน ณ สำนักงานคณบดี Seoul National University college of Medicine กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้

Related posts