เชียงใหม่ //. พิธีเปิด กิจกรรม “MED CHIC Innovation Day 2019” ภายใต้หัวข้อ ” ขับเคลื่อนการบริการทางการแพทย์สู่นวัตกรรมทางการแพทย์ (Driving Healthcare through Innovation) “

รศ.ดร.สัมพันธ์ สิงหราชวราพันธ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิด กิจกรรม “MED CHIC Innovation Day 2019” ภายใต้หัวข้อ ” ขับเคลื่อนการบริการทางการแพทย์สู่นวัตกรรมทางการแพทย์ (Driving Healthcare through Innovation) ”

เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ แสดงนวัตกรรมทางการแพทย์ และศักยภาพ บทบาทในการสนับสนุน ส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลาง (Global Hub) ด้านนวัตกรรมอย่างจริงจังและเป็นรูปธรรม โดยมี ศ.นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. กล่าววัตถุประสงค์ของการจัดงาน เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 15 อาคารเฉลิมพระบารมี คณะแพทยศาสตร์ มช.

Related posts